Hướng dẫn xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng

24/01/2018 623 lượt xem    

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn về cách xử lí hoàn thuế GTGT.

Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, .bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được. kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia .tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sót thì được kê khai, .khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, .thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định:

Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ. khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ .khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung; điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.

Trả lời công văn số 98/CT-TTr1 ngày 19/01/2017. của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng, .Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên: đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, xác định thực tế kê khai các hóa đơn, chứng từ thuế giá trị gia tăng sau thời điểm Cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra trước hoàn thuế đối với Công ty TNHH Nissin Việt Nam, căn cứ kết quả kiểm tra thực hiện xử lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO