Hướng dẫn xác định lợi nhuận còn lại nộp Ngân sách Nhà nước

20/03/2018 454 lượt xem    

Những vấn đề về xác định lợi nhuận còn lại nộp Ngân sách Nhà nước cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 7819/BTC-TCT, ngày 12 tháng 06 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Ngày 5/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 05/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, năm 2014 và Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 187/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 204/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

..

Ngày 10/11/2014 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 78/2014/QH13 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục thu vào ngân sách nhà nước cổ tức được chia năm 2015 cho phần vốn nhà nước của các công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Ngày 20/3/2015 Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 3916/BTC-TCT hướng dẫn thu lợi nhuận còn lại (LNCL) và cổ tức được chia (CTĐC) của năm 2015, ngày 23/4/2015 Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 1583/TCT-DNL chỉ đạo các Cục thuế quán triệt đến các doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp trên địa bàn quản lý về nội dung hướng dẫn thu LNCL và CTĐC năm 2015 vào Ngân sách Nhà nước.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các đơn vị biết và thực hiện như sau:

Để đảm bảo thực hiện thống nhất việc xác định nghĩa vụ nộp NSNN đối với LNCL và CTĐC, sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3101/VPCP-KTTH ngày 6/5/2015 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Các doanh nghiệp xác định lợi nhuận còn lại của năm 2013, năm 2014 và năm 2015 nộp NSNN đối với cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty liên kết có vốn góp của công ty mẹ và công ty TNHH MTV độc lập là số cổ tức, lợi nhuận được chia theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc quyết định của Hội đồng thành viên trong năm 2013, năm 2014 và năm 2015 bao gồm cả số cổ tức, lợi nhuận của các năm trước được chia trong năm 2013, năm 2014, năm 2015.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO