Hướng dẫn vướng mắc về tiền chậm nộp thuế TNCN

11/01/2019 770 lượt xem    

Công văn số 5088/TCT-DNNCN

Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 78008/CT-KTNB ngày 26/11/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc đề nghị hướng dẫn vướng mắc về TCN thuế thu nhập cá nhân của Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Khoản 6, Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013

Hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế

– NĐ 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn:

“Trong thời gian được gia hạn nộp thuế,

không tính tiền chậm nộp tiền thuế đối với số tiền thuế được gia hạn.

Khi hết thời gian gia hạn nộp thuế, người nộp thuế phải nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp người nộp thuế không nộp đầy đủ tiền thuế sau khi hết thời hạn gia hạn sẽ bị:

– Tính TCN và

– Bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định”.

Mục 32 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý Thuế quy định:

“Điều 106. Xử lý đối với việc TCN thuế

1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với:

– Thời hạn quy định,

– Thời hạn gia hạn nộp thuế,

– Thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế,

– Thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và TCN theo mức lũy tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá chín mươi ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn chín mươi ngày.

2. Người nộp thuế khai sai dẫn đến làm thiếu số tiền phải nộp nếu tự giác khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện thì phải nộp tiền chậm nộp, nhưng không bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, thiếu thuế, trốn thuế.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nếu người nộp thuế khai bổ sung trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 34 của Luật này và chủ động nộp số tiền thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế thiếu theo quy định tại Điều này, nhưng không bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, thiếu thuế, trốn thuế.

3. Người nộp thuế tự xác định số tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức TCN theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số TCN thì cơ quan quản lý thuế xác định số TCN và thông báo cho người nộp thuế biết.

4. Trường hợp sau ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế và TCN thì cơ quan quản lý thuế thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế nợ và TCN.

5. Cơ quan, tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế chậm chuyển tiền thuế, TCN, tiền phạt của người nộp thuế vào ngân sách nhà nước thì phải nộp TCN đối với số tiền chậm chuyển theo mức quy định tại khoản 1 Điều này.”

Đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội căn cứ vào các quy định hiện hành hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO