Hướng dẫn về việc chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

08/01/2019 646 lượt xem    

Công văn số: 4974/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời CV số 43726/CT-HTr ngày 09/9/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế GTGT khi thực hiện TT số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại khoản 3 Điều 3 TT số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC về phương pháp khấu trừ thuế:

“… Trường hợp CSKD

 • Mới thành lập từ ngày 01/01/2014
 • Chưa đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC,
 • Nếu đáp ứng được các điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản này

thì được áp dụng theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư này.”

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 7 TT số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.”

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 14 Điều 14 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“CSKD

 • Nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng
 • Khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế

được khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ kỳ đầu tiên kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.”

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 20 TT số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC về xử lý đối với hóa đơn đã lập.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp DN

 • Thành lập từ ngày 01/01/2014 đang thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
 • Nếu đáp ứng các điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 3 TT số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC (có hiệu lực từ 01/09/2014)

thì DN được chuyển đổi sang áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ ngày 01/09/2014.

DN được khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ kỳ đầu tiên kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

Việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải tuân thủ và thực hiện theo

 • Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010,
 • Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Trường hợp, DN phát hiện hóa đơn đã lập sai sót thì

 • Người bán và người mua lập biên bản
 • Hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót,
 • Đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót theo hướng dẫn tại Điều 20 TT số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO