Hướng dẫn về việc cấp hóa đơn lẻ theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC

27/12/2018 504 lượt xem    

Công văn số 1744/TCT-CS

V/v cấp hóa đơn lẻ

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Giang

Trả lời công văn số 38/CT-KTT ngày 20/01/2014 của Cục Thuế tỉnh Hà Giang:

Về việc cấp hóa đơn lẻ.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính:

Hướng dẫn về hóa đơn quy định:

“1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

2. Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.

Trường hợp doanh nghiệp sau khi:

– Đã giải thể

– Phá sản

– Đã quyết toán thuế

– Đã đóng mã số thuế

– Phát sinh thanh lý tài sản

Cần có hóa đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.”

Theo trình bày của Cục Thuế:

– Công ty TNHH Trường Sơn đã bị xóa tên doanh nghiệp

– Ông Nguyễn Duy Tuyên giám đốc Công ty bị khởi tố

Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Giang liên hệ, làm việc với các cơ quan có liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công an tỉnh Hà Giang…) để xác định giao dịch giữa Công ty TNHH Trường Sơn và Công ty Điện lực Hà Giang là giao dịch đúng theo quy định của pháp luật hay là giao dịch vô hiệu. Trên cơ sở đó, Cục Thuế xem xét, xử lý việc cấp hóa đơn lẻ theo đúng quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Giang được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO