Hướng dẫn về thuế TNCN đối với chi phí đào tạo cho phi công

21/03/2018 708 lượt xem    

Trường hợp Vietjet ký hợp đồng với tổ chức nước ngoài chuyên cung cấp dịch vụ nhân sự phi công mà tại hợp đồng/phụ lục hợp đồng xác định được tổ chức nước ngoài chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì khoản tiền đào tạo này có phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của phi công?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 16679 /BTC-CST, ngày 10 tháng 11 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể tiết 2.1.5 Khoản 2 Mục II Phần A Thông tư sô 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN như sau:

“2. Hướng dẫn cụ thể tiết 2.1.5 như sau: Đối với các khoản lợi ích khác mà người lao động được hưởng thì chỉ tính vào thu nhập chịu thuế đối với các trường hợp xác định được đối tượng được hưởng; không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân đối với các khoản lợi ích không xác định được cụ thể người được hưởng.

Cụ thể trong một số trường hợp như sau:

đ) Đổi với khoản chỉ trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn của người lao động hoặc theo kể hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tỉnh vào thu nhập của người lao động. Trường hợp đào tạo không đủng chuyên mởn nghiệp vụ hoặc không nằm trong kế hoạch của đơn vị thì phải tính vào thu nhập chịu thuê của người lao động. ”.

Điểm đ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 11 l/2013/TT-BTC ngày^ 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công bao gồm:

“đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuê được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.6) Đối với khoản chỉ trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuvên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sứ dụng lao động thì không tính vào thu nhập của người lao động.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận văn bản sổ 902-15/VJC-FIN ngày 29/9/2015 của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đổi với chi phí đào tạo cho phi công. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Hàng không Vietjet được biết:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Vietjet ký hợp đồng với tổ chức nước ngoài chuyên cung cấp dịch vụ nhân sự phi công mà tại hợp đồng/phụ lục hợp đồng có tách riêng phí môi giới và chi phí trả cho phi công, đồng thời xác định được tô chức nước ngoài chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì khoản tiền đào tạo này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của phi công.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO