Hướng dẫn về thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn

13/03/2018 811 lượt xem    

Số: 1606/TCT-HTQT
V/v thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của Công ty IFG

áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam – Singapore

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1122/CT-TTHT ngày 28/01/2015 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn của Interflour Group Pte Ltd (Công ty IFG) áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (Hiệp định) giữa Việt Nam và Singapore. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Văn bản liên quan đến việc áp dụng Hiệp định trong trường hợp này:

Ngày 01/2/2013, Tổng cục Thuế đã có công văn số 453/TCT-HTQT thông báo hiệu lực của Nghị định thư thứ hai điều chỉnh Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Singapore (Nghị định thư thứ hai – gửi kèm công văn này), cụ thể như sau:

“Ngày Nghị định thư có hiệu lực: từ ngày 11/01/2013.

Ngày áp dụng thực hiện tại Việt Nam: (i) Đối với các khoản thuế: từ ngày 01/01/2014; (ii) Đối với trao đổi thông tin: từ ngày 11/01/2013.

Ngày áp dụng thực hiện tại Singapore: (i) Đối với các khoản thuế: từ ngày 01/01/2015; (ii) Đối với trao đổi thông tin: từ ngày 11/01/2013.”

Theo quy định về hiệu lực của Nghị định thư thứ hai nêu trên thì:

– Hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty IFG thuộc diện áp dụng Nghị định thư thứ hai do Hợp đồng chuyển nhượng vốn được ký kết ngày 05/9/2014, tức là sau khi Nghị định thư thứ hai có hiệu lực áp dụng tại Việt Nam (01/01/2014).

– Công văn số 1308/TCT-HTQT ngày 18/4/2011 của Tổng cục Thuế được ban hành trên cơ sở Hợp đồng chuyển nhượng vốn ký kết ngày 20/8/2010, thuộc diện điều chỉnh của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Singapore (thời điểm Nghị định thư thứ hai điều chỉnh Hiệp định chưa được ký kết và chưa có hiệu lực áp dụng).

2. Quy định về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn tại Nghị định thư thứ hai:

Điều VII, Nghị định thư thứ hai bổ sung khoản 4 về việc dành quyền đánh thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn cho nước nguồn trong một số trường hợp nhất định như sau:

“Đối với Điều 13 (Thu nhập từ Chuyển nhượng tài sản) của Hiệp định:

Khoản 4 sẽ được xóa bỏ và được thay thế như sau:

“4. Thu nhập do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ việc chuyển nhượng các cổ phần, không phải các cổ phần của một công ty niêm yết trên một thị trường chứng khoán được công nhận của một hoặc cả hai Nước ký kết, nhận được nhiều hơn 50% giá trị của công ty trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất động sản nằm tại Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

5. Thu nhập thu được từ việc chuyển nhượng bất kỳ tài sản nào khác với tài sản nêu tại các khoản 1, 2, 3 và 4 sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước nơi đối tượng chuyển nhượng là đối tượng cư trú.”

Do đó, đề nghị Cục thuế căn cứ quy định tại Điều VII, Nghị định thư thứ hai để hướng dẫn về thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty IFG.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn Công ty IFG thực hiện. Yêu cầu Cục thuế thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO