Hướng dẫn về thủ tục hoàn thuế TNDN với khoản tiền nộp thừa và trình tự giải quyết tiền thuế nộp thừa cho cá nhân cư trú có kinh doanh

16/01/2019 858 lượt xem    

Công văn số 2146/TCT-KK

V/v hoàn thuế TNCN

Kính gửi:

– Cục thuế tỉnh Hưng Yên
– Công ty TNHH vật liệu điện tử Shin-Etsu Việt Nam
Địa chỉ: Lô đất số A-7, Khu Công nghiệp Thăng Long II, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Tổng cục Thuế nhận được:

– Công văn số 03-2018/SEEV-CV ngày 24/3/2018 của Công ty TNHH vật liệu điện tử Shin-Etsu Việt Nam

về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của Ông Akio Fukada. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 8 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định:

“2. Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

…”

Điểm a.3 Khoản 3 Điều 21; và Điều 23 TT 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của BTC

hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN:

– Điểm a.3 Khoản 3 Điều 21 :

“a.3) Khai quyết toán thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế; nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo…”

– Điều 23: “Sửa đổi, bổ sung Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

Điều 53. Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

2. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế; nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.’’

Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế:

“Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

a) NNT có

> Số tiền thuế

> Tiền chậm nộp

> Tiền phạt

đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Đối với loại thuế phải quyết toán thuế; thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế;

b) Người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp nêu tại điểm a khoản này).

2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

a) Bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 29 Thông tư này (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này;

b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này).

Trường hợp quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản này;

c) NNT có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và NNT có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này.”

Căn cứ các quy định trên,

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên căn cứ số thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế TNCN, số thuế TNCN đã nộp theo các chứng từ nộp thuế để xác định số thuế TNCN ông Akio Fukada nộp thiếu hoặc nộp thừa theo từng năm đến thời điểm hiện tại. Trường hợp cá nhân có số thuế nộp thừa, cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế theo quy định và báo cáo kết quả giải quyết về Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai & Kế toán thuế) trước ngày 30/6/2018.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Hưng Yên và Công ty TNHH vật liệu điện tử Shin-Etsu Việt Nam được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO