Hướng dẫn về hoàn thuế GTGT cho máy móc thiết bị nhập khẩu đã tái xuất trả lại

28/12/2018 591 lượt xem    

Công văn số 2729/TCT-KK

V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

Trả lời công văn số 1044/TTHT ngày 03/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

Về việc hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại:

– Hướng dẫn tại Điểm 1.4 Mục II Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

– Hướng dẫn tại Điều 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011; Điểm a Khoản 1 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

– Hướng dẫn tại Điểm 4 khoản 1 Điều 26 Thông tư số 128/2013/.TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Điều 7 và Điều 13 Thông tư số 150/2013/.TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập; quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuế GTGT;

– Hướng dẫn tại công văn số 1350/.TCT-KK ngày 23/4/2014 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp thừa;

– Hướng dẫn tại công văn số 5554/.TCHQ-TXNK ngày 19/5/2014 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam nhập khẩu Cầu trục 2 gian loại 23T tầm với 28,5m (theo tờ khai hải quan số 2794 ngày 14/12/2007), đề nghị Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh xác định rõ việc công ty nhập khẩu máy móc thiết bị trên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT; cung cấp Phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu (kèm theo tờ khai hải quan số 2794 ngày 14/12/2007); cơ sở xác định số tiền thuế phải nộp (543.170.000 đồng).

Trên cơ sở đó, nếu máy móc thiết bị nhập khẩu của Công ty dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nhưng không đảm bảo chất lượng, tái xuất khẩu trả lại nhà cung cấp nước ngoài thì không được khấu trừ thuế GTGT. Số thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu của nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị, tài sản cố định khâu nhập khẩu đã tái xuất là số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu.

Đề nghị Cục thuế hướng dẫn Công ty nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp thừa tại cơ quan hải quan nơi người nộp thuế mở tờ khai hải quan hoặc quản lý khoản thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu để được hoàn trả số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang biết; hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO