Hướng dẫn về hồ sơ đối với hộ, cá nhân kinh doanh ngừng/nghỉ kinh doanh.

25/06/2019 827 lượt xem    

Công văn số: 732/TCT-DNNCN
V/v hồ sơ đối với hộ, cá nhân kinh doanh ngừng/ngh kinh doanh.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 3641/CT-THNVDT ngày 08/11/ 2018 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk báo cáo và xin ý kiến về hồ sơ xin ngừng/nghỉ kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điều 76 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định:

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với

  • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh
  • Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm.

2. Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khtạm ngừng kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hlệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh.”

– Tại Điều 14 TT số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BTC sửa đổi Điểm đ, khoản 1, Điều 10 TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC:

“…

đ.1) Đối với người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi người nộp thuế đã đăng ký theo quy định.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại chậm nhất không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế đăng ký tạm ngừng kinh doanh, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về nghĩa vụ thuế còn nợ với NSNN của người nộp thuế chậm nht không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ cơ quan đăng ký kinh doanh.

…”

– Tại Khoản 1 Điều 21 TT số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của BTC hướng dẫn về đăng ký thuế:

1. Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh khtạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn ghi trong thông báo phải có thông báo bằng văn bản mẫu s 23/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và cơ quan cấp Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn.

Trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh không phải đăng ký kinh doanh thì thời hạn gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 01 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.”

– Tại Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của BTC hướng dẫn về trách nhiệm của cơ quan Đăng ký kinh doanh:

“2. Cơ quan Đăng ký kinh doanh hướng dẫn hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có đăng ký kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư này.”

– Tại Khoản 3 Điều 30 TT số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“3…. Bãi bỏ nội dung “cá nhân nộp thuế khoán ngừng/nghỉ kinh doanh thì thông báo ngừng/nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế chậm nhất là một ngày trước khi ngừng/nghỉ kinh doanh” quy định tại Điểm 11.a Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính …”

Căn cứ quy định và các hướng dẫn nêu trên thì chỉ hướng dẫn hộcá nhân kinh doanh khi ngừng/nghỉ phải gửi thông báo đến cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh. Sau đó, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin hộ, cá nhân kinh doanh ngừng/nghỉ kinh doanh chậm nhất là 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn về việc triển khai và giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính về đăng ký thuế (CV 3706/TCT-KK ngà17/8/2016 đính kèm).

Về đề xuất của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu khi sửa đổi Thông tư số 95/2016/TT-BTC và Quy trình 2371/QĐ-TCT đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và cải cách thủ tục hành chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO