Hướng dẫn về chính sách thuế đối với doanh nghiệp bảo hiểm  

15/03/2018 459 lượt xem    

Số: 3344/TCT-DNL
V/v chính sách thuế đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2039/PTI-TCKT ngày 23/06/2015 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI).

Đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với doanh nghiệp bảo hiểm.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn báo cáo của PIT, trong quá trình hoạt động kinh doanh bảo hiểm phát sinh trường hợp hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực do:

  • Khách hàng không đóng phí
  • Khách hàng không hợp tác với PIT để làm thủ tục điều chỉnh hoá đơn,

Tuy nhiên có trường hợp:

  • Khách hàng sẵn sàng trả lại hóa đơn liên 2; hoặc
  • Không nhận hóa đơn liên 2 khi không thực hiện đóng phí bảo hiểm,

Một số trường hợp khác PIT không thu hồi được hóa đơn liên 2 từ khách hàng.

1. Đối với trường hợp khách hàng trả lại hóa đơn liên 2 do PTI đã phát hành:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện điều chỉnh nghĩa vụ thuế trong trường hợp hết thời hạn gia hạn mà khách hàng được gia hạn đóng phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm không thực hiện đóng phí bảo hiểm. Tổng cục Thuế đồng ý thủ tục điều chỉnh giảm thu nhập chịu thuế, tiền thuế GTGT trong trường hợp này gồm:

  • Thông báo chấm dứt hợp đồng bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm
  • Hóa đơn liên 2.

2. Đối với trường hợp PTI không thu hồi được hóa đơn thu phí bảo hiểm liên 2 đã giao cho khách hàng:

Căn cứ Điểm 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn thi hành:

+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010

+ Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014

Của Chính phủ quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“Trường hợp hóa đơn đã:

  • Lập và giao cho người mua,
  • Giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ,
  • Người bán và người mua đã kê khai thuế,

Sau đó phát hiện sai sót thì Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng. . . , tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số . . . , ký hiệu. . . Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”

Căn cứ Điểm 2.8 Phụ lục 4 về việc hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) quy định:

“Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

Căn cứ quy định nêu trên, nếu trong trường hợp khách hàng không hợp tác với PTI để thực hiện thủ tục điều chỉnh hoá đơn theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, điểm 2.8 Phụ lục 4 về việc lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính) và PTI không thu hồi được hóa đơn thu phí bảo hiểm liên 2 đã giao cho khách hàng thì PTI không được thực hiện điều chỉnh nghĩa vụ thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện biết và thực hiện. ./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO