Hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN với dự án đầu tư được thực hiện trước ngày 01/01/2014 thuộc lĩnh vực, địa bàn được ưu đãi thuế TNDN

09/01/2019 698 lượt xem    

Công văn số 5643/TCT-DNL
V/v: ưu đãi thuế TNDN của Dự án NM Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 6406/CT-TTHT ngày 18/09/2014 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về ưu đãi thuế TNDN của dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN thì dự án đầu tư nhà máy điện thuộc lĩnh vực được ưu đãi thuế TNDN.

Tại Phụ lục danh mục địa bàn ưu đãi thuế TNDN ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ thì huyện Tuy Phong – Bình Thuận là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, được ưu đãi thuế TNDN.

Tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ và Điều 19, Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới.

Tại Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của BTC quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với đầu tư mở rộng và tiêu chí xác định dự án đầu tư mở rộng.

Tại Khoản 5a Điều 18 TT số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN quy định về dự án đầu tư mới quy định:

“a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

– Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó…”

Tại Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“3. DN thực hiện dự án đầu tư mở rộng trước thời điểm ngày 01/01/2014 và đưa dự án đầu tư mở rộng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh doanh thu kể từ ngày 01/01/2014 nếu dự án đầu tư mở rộng này thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi TNDN theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại theo hướng dẫn tại Thông tư này.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận theo Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu do UBND tỉnh Bình Thuận cấp ngày 02/08/2011.

Sau đó EVN giao lại cho Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Phát điện 3 (là công ty con thuộc EVN được thành lập do việc sắp xếp lại doanh nghiệp) tiếp tục thực hiện dự án đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh do UBND tỉnh Bình Thuận cấp thì đây là dự án đầu tư được thực hiện trước ngày 01/01/2014 thuộc lĩnh vực, địa bàn được ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ, việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với dự án được thực hiện như sau:

– Trường hợp dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 và được đưa vào hoạt động, phát sinh doanh thu sau thời điểm 01/01/2014 thì dự án đáp ứng điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới theo quy định tại Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

– Trường hợp Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được cấp giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 và được đưa vào hoạt động, phát sinh doanh thu sau thời điểm 01/01/2014 thì dự án đáp ứng điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ vào điều kiện thực tế của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 để hướng dẫn Tổng công ty Phát điện 3 xác định ưu đãi thuế TNDN đối với phần thu nhập do dự án đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 mang lại theo hướng dẫn tại NĐ số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của CP và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO