Hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN dự án đầu tư mới& di chuyển cơ sở SXKD

09/01/2019 519 lượt xem    

Công văn số 5636/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1913/CT-THNVDT ngày 13/10/2014 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về xác định mức ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư (DAĐT) mới. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5, Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ và khoản 5, khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính; Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

1. Về tiêu chí xác định “dự án đầu tư mới”.

Việc xác định DAĐT mới và DAĐT mở rộng và đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Do đó đề nghị Cục Thuế căn cứ điều kiện thực tế của dự án đầu tư nếu đáp ứng các tiêu chí về DAĐT mới và không thuộc các trường hợp quy định tại tiết c, khoản 5, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới. Trường hợp vẫn còn vướng mắc thì Cục Thuế có công văn báo cáo Tổng cục về trường hợp cụ thể để Tổng cục Thuế nghiên cứu, xử lý.

2. Về nội dung ưu đãi khi doanh nghiệp di chuyển cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD).

Tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên không có quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với các trường hợp di dời cơ sở SXKD. Trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN, khi di dời cơ sở SXKD thì tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian ưu đãi còn lại nếu tiếp tục đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN. Doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hải Phòng được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO