Hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN đối với các doanh nghiệp phần mềm

05/03/2018 699 lượt xem    

Công văn Số: 384/TCT-VP
V/v chuyển hồ sơ

 

Kính gửi: Vụ Chính sách Thuế.

Liên quan đến việc xử lý ưu đãi thuế TNDN đối với các doanh nghiệp phần mềm.

TCT nhận được Phiếu gửi lấy ý kiến ngày 24/11/2014 của Vụ Chính sách thuế về dự thảo văn bản trả lời Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ Tường Minh:

Đề nghị hướng dẫn ưu đãi về thuế TNDN đối với doanh nghiệp phần mềm.

Ngày 23/12/2014, TCT có Phiếu tham gia ý kiến số 9696/CS-TGYK gửi Vụ Chính sách Thuế

(văn bản photo kèm theo).

Tương tự vướng mắc nêu trên, trong quá trình xử lý vướng mắc về thuế TNDN, TCT có nhận được nhận được công văn số 64523/CT-TTr2 ngày 24/12/2014 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế TNDN đối với các doanh nghiệp phần mềm.

Vì vậy, để đảm bảo xử lý thống nhất, Tổng cục Thuế chuyển công văn số 64523/CT-TTr2 nêu trên để Vụ Chính sách Thuế tổng hợp, báo cáo Bộ trả lời doanh nghiệp.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO