Hướng dẫn trường hợp kê khai sai chỉ tiêu Thuế giá trị gia tăng

06/02/2018 668 lượt xem    

Công văn số: 3932/TCT-KK

Kê khai sai

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 6671/CT-KTT ngày 18/7/2017 của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“c.4) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế chỉ làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung, số tiền thuế điều chỉnh tăng khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.”

Điểm 8, Điều 14 Thông tư số 219/2014/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT:

“8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Trường hợp từ Quý 3/2013 đến Quý 4/2014, Công ty CP Điện chiếu sáng phía nam Liso kê khai sai chỉ tiêu [22] – Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên tờ khai 01/GTGT chính thức của các kỳ tương ứng. Nếu chỉ làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung, số tiền thuế điều chỉnh tăng khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO