Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Thuế GTGT đối với sản phẩm chăn nuôi