Trách nhiệm của người nộp thuế khi vi phạm hành chính về thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

21/01/2019 883 lượt xem    

Công văn số 687/TCT-TNCN

Vi phạm hành chính về thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được:

– Công văn số 19888/CT-TNCN đề ngày 29/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xin ý kiến xác định hành vi vi phạm hành chính về thuế.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ điểm a.3, Khoản 1, Điều 21, TT 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 16 TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

– Căn cứ Khoản 1, Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

– Căn cứ Khoản 4, Khoản 5, Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ

Căn cứ các quy định nêu trên:

– Trường hợp các đơn vị tổ chức chi trả có hành vi khai sai quyết toán thuế TNCN:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ thì đoàn kiểm tra khi thực hiện kiểm tra quyết toán thuế áp dụng:

+ Xử phạt 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu,

+ Hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với quy định của pháp luật thuế

theo quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

Ngoài ra đơn vị còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là nộp đủ số tiền thuế nợ, số tiền thuế thiếu, tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước khi vi phạm hành chính về thuế TNCN theo quy định tại Khoản 4, Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

– Trường hợp các đơn vị tổ chức chi trả có hành vi khai sai quyết toán thuế TNCN:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ nhưng không dẫn đến

+ Thiếu số thuế phải nộp,

+ Tăng số thuế được miễn, giảm

+ Hoặc chưa được hoàn thuế thì không bị xử phạt

theo quy định tại Điều này mà xử phạt theo quy định tại Khoản 4 Điều 6, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

Trong quá trình kiểm tra; Cục Thuế căn cứ vào tình hình phát sinh thực tế tại đơn vị tiến hành rà soát; đối chiếu chi tiết đến từng cá nhân phải kê khai nộp thuế TNCN; để xác định chính xác số thuế TNCN phải nộp trong kỳ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO