Hướng dẫn tổ chức thực hiện lập bộ thuế khoán năm 2016

21/03/2018 436 lượt xem    

Để triển khai việc lập Bộ Thuế khoán năm 2016 đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (hộ kinh doanh) theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế, các Cục Thuế trong 02 tháng cuối năm 2015 tập trung triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm.

Cụ thể những nội dung cần được lưu ý là gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 16906/BTC-TCT, ngày 16 tháng 11 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

1. Về việc tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế– Tổng cục Thuế ban hành mẫu Tờ rơi hướng dẫn, tuyên truyền về chính sách thuế năm 2016 đối với hộ kinh doanh, trong đó tập trung vào những nội dung có sửa đổi như: hướng dẫn khai doanh thu, số thuế khoán năm 2016, trong đó hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn; các hình thức công khai thông tin và tiếp nhận ý kiến phản hồi; các mốc thời gian hộ kinh doanh cn lưu ý khi thực hiện khai thuế, nộp thuế,…- Cục Thuế căn cứ mẫu Tờ rơi và số lượng hộ kinh doanh trên địa bàn, tổ chức in Tờ rơi theo mẫu của Tổng cục Thuế để phát cho Chi cục Thuế. Đồng thời, Cục Thuế tổ chức công tác tuyên truyền đối với hộ kinh doanh, các cơ quan chức năng có liên quan thông qua đài phát thanh, truyền hình, báo địa phương,…- Chi cục Thuế thực hiện các công việc sau:+ Đội Tuyên truyền Hỗ trợ NNT phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn thực hiện tuyên truyền các quy định về chính sách thuế năm 2016 đối với hộ khoán thông qua phương tiện truyền thông, truyền thanh,… trên địa bàn.+ Đội Tuyên truyền Hỗ trợ NNT phối hợp với các bộ phận chức năng để tổ chức phát Tờ rơi theo mẫu được cung cấp đến từng hộ kinh doanh.

2. Về việc phát tờ khai, tiếp nhận tờ khai và cập nhật tờ khai vào Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (Hệ thống TMS)2.1. Về việc phát tờ khai– Chi cục Thuế phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn, Ban quản lý chợ, Trung tâm thương mại thành lập Tổ công tác phát tờ khai bao gồm 01 cán bộ Đội thuế liên xã, phường, thị trấn (Đội thuế LXP) và 01 cán bộ thuộc đơn vị phối hợp, để triển khai việc phát Tờ khai thuế đồng loạt đến từng hộ kinh doanh trong thời gian từ ngày 20/11/2015 đến ngày 05/12/2015. Khi phát Tờ khai thuế, Tổ công tác có trách nhiệm hướng dẫn và giải đáp kịp thời cho hộ kinh doanh. Việc phát Tờ khai thuế đến từng hộ kinh doanh phải đảm bảo có ký xác nhận của hộ kinh doanh đã nhận Tờ khai thuế vào Mu 02-1/QTr-CNKD ban hành kèm theo công văn này. Tổ công tác thực hiện phát mẫu Tờ khai thuế; Tờ rơi hướng dẫn, tuyên truyền v chính sách thuế năm 2016 đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán. Đối với hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, T công tác có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2014 và Quý I, II, III/2015 theo Mu 04-5/QTr-CNKD ban hành kèm theo công văn này để hộ kinh doanh làm căn cứ điền vào Tờ khai thuế Mẫu số 01b/CNKD ban hành kèm theo công văn này.- Mu Tờ khai thuế bao gồm:+ Đối với hộ kinh doanh không sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGTthuế TNCN khai thuế theo Mẫu số 01a/CNKD ban hành kèm theo công văn này.+ Đối với hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN khai thuế theo Mẫu số 01b/CNKD ban hành kèm theo công văn này.+ Các trường hợp khác thực hiện khai thuế theo Mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

2.2. Về việc tiếp nhận Tờ khai thuế – Chi cục Thuế phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn thành lập Tổ công tác tiếp nhận Tờ khai thuế bao gồm 01 cán bộ Đội Tuyên truyền Hỗ trợ NNT và 01 cán bộ của UBND để thực hiện việc tiếp nhận tờ khai thuế tại Trụ sở UBND. Chi cục Thuế có thể tăng cường thêm cán bộ vào những ngày cuối cùng của thời hạn nộp Tờ khai thuế để có thể đáp ứng việc tiếp nhận Tờ khai thuế. Trường hợp qua triển khai thực hiện, cán bộ tại Đội Tuyên truyền Hỗ trợ NNT không đủ để thực hiện công việc này thì Chi cục Thuế phân công cán bộ Đội nghiệp vụ khác không quản lý thuế trực tiếp địa bàn vào Tổ công tác tiếp nhận Tờ khai thuế. Tổ công tác hướng dẫn chủ hộ kinh doanh trực tiếp nộp Tờ khai thuế, trực tiếp ký xác nhận vào Danh sách nộp Tờ khai thuế theo Mẫu số 02-2/QTr-CNKD ban hành kèm theo công văn này và đóng dấu tiếp nhận Tờ khai thuế.

2.3. Đi với những địa bàn, ngành nghề kinh doanh đặc thù Đối với những địa bàn, ngành nghề kinh doanh đặc thù như chợ đêm, chợ đu mi, kinh doanh ngoài giờ hành chính, Chi cục Thuế thành lập Tổ công tác làm việc ngoài giờ bao gồm 01 cán bộ của Đội Tuyên truyền Hỗ trợ NNT và 01 cán bộ Đội thuế LXP để đáp ứng việc phát Tờ khai thuế và tiếp nhận Tờ khai thuế của hộ kinh doanh.

2.4. Cập nhật Tờ khai thuế vào Hệ thống TMS– Tng cục Thuế có trách nhiệm xây dựng phần mềm Công cụ hỗ trợ nhập Tờ khai thuế khoán để triển khai đồng bộ trên toàn quốc, đảm bảo 100% Chi cục Thuế được cung cấp phần mềm và hỗ trợ hướng dẫn sử dụng.- Cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo các Chi cục Thuế trên địa bàn căn cứ số lượng Tờ khai thuế đã tiếp nhận để bố trí nhân sự phù hợp thực hin nhp thông tin Tờ khai thuế khoán vào Công cụ hỗ trợ nhập Tờ khai thuếkhoán đảm bảo 100% Tờ khai thuế được nhập vào H thống TMS để thực hiện công tác xử lý Tờ khai thuế khoán và công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2016. – Tổng cục Thuế, Cục Thuế có trách nhiệm giám sát việc xử lý dữ liệu hộ kinh doanh năm 2016 trên Hệ thống TMS. Trường hợp phát hiện Chi cục Thuế không sử dụng Hệ thống TMS để quản lý và xử lý dữ liệu quản lý thuế của hộ kinh doanh, Tng cục Thuế thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của đồng chí Cục trưởng Cục Thuế.

3. Về việc lập Bộ Thuế khoán năm 2016Nguyên tắc xác định doanh thu khoán năm 2016:- Mức doanh thu khoán năm 2016 được xây dựng trên cơ sở: mức doanh thu khoán năm 2015; mức doanh thu do cá nhân tự khai của năm 2016; cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế; dự báo tình hình tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá; ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn…- Đối với hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, mức doanh thu khoán năm 2016 được xây dựng trên cơ sở doanh thu khoán không bao gồm doanh thu do sử dụng hóa đơn quyển năm 2015, cơ quan thuế hướng dẫn hộ kinh doanh tự xác định, khai doanh thu khoán không bao gồm doanh thu do sử dụng hóa đơn của năm 2016. Trường hợp hộ kinh doanh xác định thu khoán không bao gồm doanh thu do sử dụng hóa đơn của năm 2016 không phù hợp, cơ quan thuế tham vấn Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn và căn cứ mức độ kinh doanh, quy mô doanh thu của các hộ kinh doanh trên cùng địa bàn có cùng điều kiện, quy mô kinh doanh để xác định doanh thu, mức thuế khoán phù hợp thực tế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.Trong quá trình quản lý thuế nếu phát hiện hộ kinh doanh phát sinh doanh thu do sử dụng hóa đơn quyển của m 2016 biến động lớn so với năm trước, cơ quan thuế thực hiện khảo sát thực tế tài địa bàn, kiểm tra, xác minh, tham vấn ý kiến Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn để điều chỉnh doanh thu khoán năm 2016 phù hợp với các hộ có cùng quy mô, ngành nghề kinh doanh trên cùng địa bàn.

4. Công khai thông tin và tiếp nhận ý kiến phản hồi Đội thuế LXP thực hiện công khai thông tin về doanh thu và mức thuế khoán dự kiến năm 2016 (công khai lần 1) chậm nhất là ngày 20/12/2015 và tổ chức tiếp nhận ý kiến phản hồi (nếu có) từ ngày 20/12/2015 đến hết ngày 31/12/2015. Việc công khai thông tin thực hiện đồng thời theo các hình thức sau:- Hình thức 1: Niêm yết tài liệu công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế khoán tại Bộ phận “Một cửa” của Chi cục Thuế; UBND quận, huyện, thị xã; tại địa điểm thích hợp, dễ quan sát của UBND xã, phường, thị trấn; trụ sở Đội thuế; Ban quản lý chợ;…. Đồng thời nêu rõ địa chỉ, thời gian Chi cục Thuế tiếp nhận thông tin phản hồi về nội dung niêm yết công khai (s điện thoại, số fax, địa chỉ tại bộ phận “Một cửa”, địa chỉ hòm thư điện tử).- Hình thức 2: Gửi tài liệu công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế khoán đến Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc quận, huyện, xã, phường, thị trấn, trong đó nêu rõ địa chỉ, thời gian Chi cục Thuế tiếp nhận ý kiến phản hồi (nếu có).- Hình thức 3: Gửi trực tiếp đến hộ kinh doanh Thông báo về doanh thu và mức thuế khoán dự kiến kèm theo Bảng công khai thông tin, trong đó nêu rõ địa chỉ, thời gian Chi cục Thuế tiếp nhận ý kiến phản hồi (nếu có) của hộ kinh doanh.

5. Cục Thuế thực hiện chỉ đạo, kiểm soát việc lập Bộ thuế khoán năm 2016 tại Chi cục Thuế Cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm soát việc xác định doanh thu và mức thuế khoán tại các Chi cục Thuế theo hướng dẫn tại khoản 8, Điều 6 của Thông tư số 92/2015/TT-BTC.Cục trưởng Cục Thuế quán triệt đến từng đồng chí Lãnh đạo Chi cục Thuế, Đội trưởng đội thuế để thực hiện triển khai lập bộ thuế khoán năm 2016 đúng với hướng dẫn tại Thông tư s 92/2015/TT-BTC và nội dung tại công văn này. Trong quá trình thực hiện cần tranh thủ sự chỉ đạo, phối hợp của Lãnh đạo cp ủy, chính quyền địa phương, đảm bảo việc triển khai phải gắn với nhiệm vụ thu, chi ngân sách trên địa bàn, không gây xáo trộn ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội.Bộ Tài chính thông báo để Tổng cục Thuế, Cục Thuế khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản nh kịp thời v Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để được giải quyết./.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Mẫu số: 01/CNKD Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính

 

TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH

(Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh )

[01] Kỳ tính thuế:
Năm .........(Từ tháng.......đến tháng......)

[02] Lần đầu:

 

[03] Bổ sung lần thứ:

 
[04] Người nộp thuế: .............................................................................................................
[05] Mã số thuế:

-

[5a] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam):.................................................... [5b] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam):....................................... [5c] Thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:........................................................... [06] Ngành nghề kinh doanh:.................................................................................................
[07] Diện tích kinh doanh: ....................................................................... [07a] Đi thuê
[08] Số lượng lao động sử dụng thường xuyên:................................................................... [09] Thời gian hoạt động trong ngày từ.............................giờ đến..................................giờ [10] Địa chỉ kinh doanh:........................................................................................................ [11] Điện thoại:.................................[12] Fax:..............................[13] Email:....................... [14] Văn bản ủy quyền khai thuế (nếu có):...............................Ngày ... tháng....năm.......... [15] Tên đại lý thuế (nếu có):..............................................................................................
[16Mã số thuế:

-

[17] Địa chỉ:........................................................................................................................... [18] Quận/huyện:........................................ [19] Tỉnh/thành phố:......................................... [20] Điện thoại:.............................. [21] Fax:.............................. [22] Email:......................... [23] Hợp đồng đại lý thuế: Số:...................................................Ngày:.................................. [24] Tên của tổ chức khai thay (nếu có):...........................................................................
[25Mã số thuế:

-

[26] Địa chỉ:........................................................................................................................... [27] Điện thoại:................................. [28] Fax:........................ [29] Email:........................... A. KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT), THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)

Đơn vị tính: Đng Việt Nam

STT

Nhóm ngành nghề

Chỉ tiêu

Thuế GTGT

Thuế TNCN

Doanh thutháng

Số thuế phát sinh tháng

Doanh thutháng

S thuế phát sinh tháng

 

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

1

Phân phối, cung cấp hàng hóa (T lệ thuế GTGT 1%, thuế TNCN 0,5%)

[30]

     

 

2

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu (Tỷ lệ thuế GTGT 5%, thuế TNCN 2%)

[31]

     

 

3

Sản xut, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu (Tỷ lệ thuế GTGT 3%, thuế TNCN 1,5%)

[32]

     

 

4

Hoạt động kinh doanh khác (Tỷ lệ thuế GTGT 2%, thuế TNCN1%)

[33]

     

 

 

Tng cộng:

[34]

     

 

Xác định nghĩa vụ thuế TNCN phải nộp:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã Chỉ tiêu

Số tiền

1

Doanh thu tính thuế TNCN do kinh doanh trong khu kinh tế

[35]

 

2

Số thuế TNCN được giảm trong khu kinh tế

[36]

 

3

S thuế TNCN phải nộp [37]=[34d]-[36]

[37]

 
B. KÊ KHAI THU TIÊU THỤ ĐC BIỆT (TTĐB)

STT

Hàng hóa, dịch vụ chu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

Mã chỉ tiêu

Đơn vị tính

Doanh thu tính thuế TTĐB

Thuếsuất

Số thuế phải nộp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Hàng hóa, dch v A……

[38a]

 

 

 

(7)=(5)*(6)

2

Hàng hóa, dch v B……

[38b]

 

 

 

 

3

……………………

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

[38]

 

 

 

 

C. KÊ KHAI THUẾ/PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HOẶC THUẾ TÀI NGUYÊN

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉtiêu

Đơn vị tính

Sản lượng/ Số lượng

Giá tính thuế tài nguyên/ mức thuế hoặc phí BVMT

Thuếsuất

Số thuế phải nộp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Khai thuế tài nguyên

1.1

Tài nguyên C……

[39a]

 

 

 

 

(8)=(5)*(6)*(7)

1.2

Tài nguyên D……

[39b]

 

 

 

 

 

 

…………………

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

[39]

 

 

 

 

 

2

Khai thuế bảo vệ môi trường

2.1

Hàng hóa E

[40a]

 

 

 

 

(8)=(5)*(6)

2.2

Hàng hóa G

[40b]

 

 

 

 

 

 

…………………

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

[40]

 

 

 

 

 

3

Khai phí bảo vệ môi trường

3.1

Hàng hóa H

[41a]

 

 

 

 

(8)=(5)*(6)

3.2

Hàng hóa K

[41b]

 

 

 

 

 

 

…………………

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

[41]

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan s liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.  
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THU Họ và tên: …………………… Chứng chỉ hành nghề số:……

........,ngày.......tháng.......năm..... NGƯỜI NỘP THU hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THU (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Tại ch tiêu doanh thu, sản lượng: Nếu là cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì kê khai doanh thu, sản lượng dự kiến trung bình 1 tháng trong năm; Nếu là cá nhân kinh doanh khai doanh thu theo từng lần phát sinh thì kê khai doanh thu, sản lượng phát sinh theo từng lần phát sinh. - Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với t chức thì tổ chức khai thay kèm theo Tờ khai 01/CNKD Phụ lục Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh theo mu 01-1/CNKD và không phải khai các ch tiêu từ [04] đến [14]. - Phần C chỉ áp dụng đối với cá nhân được cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sn.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Mẫu số: 01a/CNKD Ban hành kèm theo công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài Chính

 

TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH

(Áp dụng cho CNKD nộp thuế khoán chỉ phát sinh thuế GTGT, thuế TNCN, không sử dụng hóa đơn quyển của CQT)

[01] Kỳ tính thuế: Năm .......(Từ tháng......đến tháng......)
[02] Lần đầu:  

[03] Bổ sung lần thứ:

 
[04] Người nộp thuế: ..........................................................................................................
[05] Mã số thuế:

-

[5a] Thông tin CMND/Hộ chiếu (Trường hợp CNKD chưa có MST): ...................................
[06Diện tích kinh doanh: ..................................................................... [06a] Đi thuê
[07Số lượng lao động sử dụng thường xuyên:................................................................... [08Thời gian hoạt động trong ngày từ.............................giờ đến..................................giờ [09] Địa chỉ kinh doanh:........................................................................................................ [10Điện thoại:.................................[11Fax:..............................[12Email:.......................

KÊ KHAI THU GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT), THU THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Nhóm ngành nghề

Chỉ tiêu

Thuế GTGT

Thuế TNCN

Doanh thutháng

Số thuế phát sinh tháng

Doanh thutháng

S thuế phát sinh tháng

 

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

1

Phân phối, cung cấp hàng hóa (T lệ thuế GTGT 1%, thuế TNCN 0,5%)

[13]

       

2

Dịch vụ, xây dựng không bao thầunguyên vật liệu (Tỷ lệ thuế GTGT 5%, thuế TNCN 2%)

[14]

       

3

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu (Tỷ lệ thuế GTGT 3%, thuế TNCN 1,5%)

[15]

       

4

Hoạt động kinh doanh khác (Tỷ lệ thuế GTGT 2%, thuế TNCN 1%)

[16]

       

 

Tổng cộng:

[17]

       
Xác định nghĩa vụ thuế TNCN phải nộp:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Nội dung

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Doanh thu tính thuế TNCN do kinh doanh trong khu kinh tế

[18]

 

2

Số thuế TNCN được giảm trong khu kinh tế

[19]

 

3

S thuế TNCN phải nộp [20]=[17d] [19]

[20]

 
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.  

........,ngày.......tháng.......năm..... NGƯỜI NỘP THU hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THU (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Các chỉ tiêu doanh thu ([13a], [13c], [14a], [14c], [15a], [15c], [16a], [16c]): Ghi doanh thu khoán dự kiến 1 tháng của năm tính thuế. - Các ch tiêu s thuế ([13b] [13d], [14b], [14d] [15b], [15d], [16b], [16d]): Ghi số thuế GTGT, TNCN phát sinh tương ứng theo thuế sut thuế GTGT, TNCN của từng nhóm ngành nghề. Số thuế phát sinh tháng Doanh thu tháng x thuế suất. - Chỉ tiêu [18]: Ghi tổng doanh thu tính thuế TNCN khoán 1 tháng năm tính thuế của tất c các hoạt động sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế được xét giảm thuế theo Quyết định của Chính phủ. - Ch tiêu [19]: Ghi s thuế TNCN được giảm 1 tháng năm tính thuế của tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế. Ch tiêu [19]=([18]/[17c]) x [17d] x 50% - Chỉ tiêu [20]: Ghi s thuế TNCN phải nộp 1 tháng năm tính thuế. Ch tiêu [20] = [17d] - [19]  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Mẫu số: 01b/CNKD Ban hành kèm theo công văn 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài Chính

 

TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH

(Áp dụng cho CNKD nộp thuế khoán chỉ phát sinh thuế GTGT, thuế TNCN,  sử dụng hóa đơn quyển của CQT)

[01] Kỳ tính thuế: Năm .......(Từ tháng......đến tháng......)
[02] Lần đầu:  

[03] Bổ sung lần thứ:

 
[04] Người nộp thuế: ..........................................................................................................
[05] Mã số thuế:

-

[5a] Thông tin CMND/Hộ chiếu (Trường hợp CNKD chưa có MST): ................................... [06Diện tích kinh doanh: ..................................................................... [06a] Đi thuê [07Số lượng lao động sử dụng thường xuyên:................................................................... [08Thời gian hoạt động trong ngày từ.............................giờ đến..................................giờ [09] Địa chỉ kinh doanh:........................................................................................................ [10Điện thoại:.................................[11Fax:..............................[12Email:....................... A. THÔNG TIN SỬ DNG HÓA ĐƠN:

STT

Nội dung

Chỉ tiêu

Năm liền trước năm tính thuế

(a)

Năm tính thuế

(b)

1

Doanh thu khoán tháng

[13]

   

2

Doanh thu phát sinh do sử dụng hóa đơn quyển trung bình 1 tháng

[14]

   

3

Doanh thu không sử dụng hóa đơn quyển trung bình 1 tháng

[15]

   
B. KÊ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT), THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Nhóm ngành nghề

Chỉ tiêu

Thuế GTGT

Thuế TNCN

Doanh thutháng

Số thuế phát sinh tháng

Doanh thutháng

S thuếphát sinh tháng

 

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

1

Phân phối, cung cấp hàng hóa (Tỷ lệ thuế GTGT 1%, thuế TNCN 0,5%)

[16]

       

2

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu (Tỷ l thuế GTGT 5%, thuế TNCN 2%)

[17]

       

3

Sản xut, vận tải, dịch vụ có gn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu (Tỷ lệ thuế GTGT 3%, thuế TNCN 1,5%)

[18]

       

4

Hoạt động kinh doanh khác (Tỷ lệ thuế GTGT 2%, thuế TNCN 1%)

[19]

       

 

Tổng cộng:

[20]

       
Xác định nghĩa vụ thuế TNCN phải nộp:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Nội dung

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Doanh thu tính thuế TNCN do kinh doanh trong khu kinh tế

[21]

 

2

Số thuế TNCN được giảm trong khu kinh tế

[22]

 

3

S thuế TNCN phải nộp [23]=[20d]-[22]

[23]

 
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.  

........,ngày.......tháng.......năm..... NGƯỜI NỘP THU hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THU (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Ch tiêu [13a]: Ghi doanh thu khoán 1 tháng năm liền trước năm tính thuế. Ví dụ: năm tính thuế là năm 2016 thì năm liền trước năm tính thuế là năm 2015. - Ch tiêu [13b]: Ghi doanh thu khoán dự kiến 1 tháng năm tính thuế. - Ch tiêu [14a]: Ghi doanh thu bình quân 1 tháng do sử dụng hóa đơn quyển của năm liền trước năm tính thuế(12 tháng). Cá nhân kinh doanh tạm xác định doanh thu sử dụng hóa đơn quyển của 12 tháng năm liền trước năm tính thuế căn c trên thông tin v s dụng quyn của những năm liền trước năm tính thuế. Ví dụ: Để tạm xác định doanh thu sử dụng hóa đơn quyn của 12 tháng năm 2015 thì căn cứ vào doanh thu s dụng hóa đơn quyn của Quý IV/2014 và Quý IIIIII/2015. - Ch tiêu [14b]: Ghi doanh thu dự kiến bình quân 1 tháng do sử dụng hóa đơn quyển của năm tính thuế. - Ch tiêu [15a]: Cá nhân kinh doanh tự xác định doanh thu không sử dụng hóa đơn 1 tháng của năm liền trước năm tính thuế. - Ch tiêu [15b]: Cá nhân kinh doanh tự xác định doanh thu không sử dụng hóa đơn quyển dự kiến 1 tháng của năm tính thuế. - Các chỉ tiêu doanh thu ([16a], [16c], [17a], [17c], [18a], [18c], [19a], [19c]): Ghi doanh thu khoán dự kiến 1 tháng của năm tính thuế. - Các ch tiêu số thuế ([16b], [16d], [17b], [17d]. [18b], [18d], [19b], [19d]): Ghi s thuế GTGT, TNCN phát sinh tương ứng theo thuế suất thuế GTGT, TNCN ca từng nhóm ngành nghề. Số thuế phát sinh tháng = Doanh thu tháng x thuế suất. - Ch tiêu [21]: Ghi tổng doanh thu tính thuế TNCN khoán 1 tháng năm tính thuế của tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế được xét giảm thuế theo Quyết định của Chính phủ. - Ch tiêu [22]: Ghi s thuế TNCN được giảm 1 tháng năm tính thuế của tất c các hoạt động sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế. Chỉ tiêu [22]=([21]/[20c]) x [20d] x 50% - Ch tiêu [23]: Ghi s thuế TNCN phải nộp 1 tháng năm tính thuế. Ch tiêu [23] = [20d] - [22]

 

Mẫu số: 04-5/QTr-CNKD Ban hành kèm theo công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài Chính

CỤC THUẾ:........................... CHI CỤC THUẾ:................... Xã/Phường:.........................

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN KINH DOANH NỘP THUẾ KHOÁN CÓ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN QUYỂN CỦA CƠ QUAN THUẾ

[01] Từ ngày 01/10/... đến ngày 30/09/...

STT

Tên hộ kinh doanh

Mã số thuế

Địa chỉ kinh doanh

THÔNG TIN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Số lượng hóa đơn sử dụng trong năm

Doanh thu do sử dụng hóa đơn trung bình 1 tháng

[02]

[03]

[04]

[05]

[06]

[07]

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI.......... (Ký, ghi rõ họ tên)

......,ngày ... tháng ... năm ... THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Chỉ tiêu [01]: Ghi thời gian từ ngày 01/10/... đến ngày 30/9/... của những năm liền trước năm tính thuế. Ví dụ: Nếu năm tính thuế là năm 2016 thì ch tiêu [01] được ghi là: Từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/9/2015. - Chỉ tiêu [06]: Số lượng tờ hóa đơn sử dụng. - Chỉ tiêu [07]: đơn vị tính là Đồng Việt Nam.  
 

Mẫu số 02-1/QTr-CNKD Ban hành kèm theo Công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài Chính

CHI CỤC THUẾ........ TỔ CÔNG TÁC PHƯỜNG/XÃ/THỊ TRẤN............

 

DANH SÁCH PHÁT TỜ KHAI THUẾ KHOÁN NĂM ....

STT

Tên Hộ kinh doanh

Mã số thuế

Ngày phát tờ khai

Ký hiệu tờ khai thuế

Ký xác nhận của chủ hộ khoán

Cán bộ phát tờ khai

Ghi chú

[01]

[02]

[03]

[04]

[05]

[06]

[07]

[08]

               
               
 

 

....., ngày... tháng... năm... Người lập danh sách (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - T công tác phường/xã/thị trn...: Ghi theo tên của Phường/xã/thị trn mà T công tác được giao nhiệm vụ phát tờ khai. - Chỉ tiêu [05]: Ghi ký hiệu mẫu tờ khai phát cho CNKD như: 01a/CNKD hoặc 01b/CNKD hoặc 01/CNKD.  
 

Mẫu số 02-2/QTr-CNKD Ban hành kèm theo Công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài Chính

CHI CỤC THUẾ........ TỔ CÔNG TÁC PHƯỜNG/XÃ/THỊ TRẤN............

 

DANH SÁCH NP TỜ KHAI THU KHOÁN NĂM ....

STT

Tên Hộ kinh doanh

Mã số thuế

Ngày nộptờ khai

Ký hiệu tờ khai thuế

Ký xác nhận của chủ hộ khoán

Cán bộ nhận tờ khai

Ghi chú

[01]

[02]

[03]

[04]

[05]

[06]

[07]

[08]

               
               

 

 

....., ngày... tháng... năm... Người lập danh sách (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Tổ công tác phường/xã/thị trấn...: Ghi theo tên của Phường/xã/thị trấn mà Tổ công tác được giao nhiệm vụ nhận tờ khai. - Chỉ tiêu [05]: Ghi ký hiệu mẫu tờ khai CNKD nộp cho cơ quan thuế như: 01a/CNKD hoặc 01b/CNKD hoặc 01/CNKD.

Chúc các bạn thành công! Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.comCalico4

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO