Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi

08/01/2019 521 lượt xem    

Công văn số: 4939/TCT-QLN
V/v Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh của TT 179/2013/TT-BTC

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2765/CT-QLN ngày 24/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng kèm theo hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho 341 hộ gia đình, cá nhân thuộc Chi cục Thuế thành phố Đà Lạt theo hướng dẫn tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2014 thì: đối tượng áp dụng là hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2014.

Cục Thuế đề nghị xóa nợ cho Cửa hàng số 1 La Do Beer, không phải là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nên không thuộc đối tượng được xóa nợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 179/2013/TT-BTC (nêu trên).

2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 179/2013/TT-BTC (nêu trên) thì: “Tiền thuế được xóa bao gồm: thuế môn bài, thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế nhà đất, thuế lợi tức, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp”

Căn cứ quy định nêu trên thì khoản “thu khác” 8.747.232 đồng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 179/2013/TT-BTC. Vì vậy, Tổng cục Thuế không ban hành quyết định xóa nợ đối với khoản “thu khác” mà Cục Thuế đề nghị xóa.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO