Hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

30/01/2018 630 lượt xem    

Số: 719/TCT-HTQT
V/v hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam-Na uy.

Kính gửi: Công ty TNHH SMI Slattland Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1809/2015/CVCT ngày 13/10/2015 của Công ty TNHH SMI Slattland Việt Nam (Công ty SMI Việt Nam) về việc miễn thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) của ông Sigurd Alfred Slattand (ông Sigurd) theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Na Uy (Hiệp định). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Phụ lục (Addendum to Employment) Hợp đồng lao động số 30/04/02 ký giữa ông Sigurd và công ty SMI Norway quy định:

“ …………………………

Ông Sigurd A. Slattland với tư cách Tổng giám đốc Slattland Mech Industry số 13/07/48-043187 từ 1/7-08, sẽ chịu trách nhiệm thành lập SMI Vietnam và giữ cương vị Giám đốc điều hành của công ty… ”

– Điều 16 (Directors’ Fees-Thù lao giám đốc) Hiệp định quy định:

“Các khoản thù lao cho giám đốc và các khoản thanh toán tương tự khác do một đối tượng cư trú của một nước ký kết nhận được với tư cách là thành viên của ban giám đốc hay một tổ chức tương tự của một công ty là đối tượng cư trú của Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại nước kia”.

Theo quy định trên, các khoản thù lao cho giám đốc và các khoản thanh toán tương tự khác mà ông Sigurd (đối tượng cư trú của Na Uy) nhận được với tư cách là Giám đốc điều hành của công ty SMI Việt Nam (là đối tượng cư trú của Việt Nam) sẽ bị đánh thuế tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty SMI Việt Nam biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO