Hướng dẫn thi hành cưỡng chế nợ thuế đối với hợp tác xã

08/01/2019 683 lượt xem    

Công văn số 5210/TCT-QLN
V/v cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6784/CT-QLN ngày 10/11/2014 v/v cưỡng chế nợ thuế đối với hợp tác xã của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 4 Điều 16 TT số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành văn bản đề nghị cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề:

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cưỡng chế của cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp

  • Giấy chứng nhận kinh doanh,
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,
  • Giấy phép thành lập và hoạt động,
  • Giấy phép hành nghề

phải ban hành quyết định thu hồi

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Hoặc giấy phép thành lập và hoạt động,
  • Giấy phép hành nghề
  • Hoặc thông báo cho cơ quan thuế về lý do không thu hồi.

– Sau khi nhận được văn bản về việc không thu hồi các giấy phép nêu trên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan thuế tiếp tục thực hiện theo dõi khoản nợ này.

Khi có đầy đủ thông tin, điều kiện để thực hiện biện pháp cưỡng chế trước đó thì người ban hành quyết định cưỡng chế có quyền ban hành quyết định thực hiện biện pháp cưỡng chế trước để bảo đảm thu đủ số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế.

Căn cứ quy định trên thì trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã có văn bản về việc không thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện theo dõi khoản nợ này và khi có đầy đủ thông tin, điều kiện để thực hiện biện pháp cưỡng chế trước đó thì người ban hành quyết định cưỡng chế có quyền ban hành quyết định thực hiện biện pháp cưỡng chế trước để bảo đảm thu đủ số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam biết và thực hiện./.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO