Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử đối với các doanh nghiệp

16/01/2019 834 lượt xem    

Công văn số 2451/TCT-CS

V/v hóa đơn điện tử

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 4558/CT-QLAC ngày 29/01/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về sử dụng hóa đơn điện tử,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 12 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 48 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của CP

về quản lý thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC

hướng dẫn tạo hóa đơn tự in đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC

về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC bổ sung khoản 4 vào Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của BTC

về khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của BTC sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng cuối điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC

về đăng ký sử dụng hóa đơn tự in;

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 về việc áp dụng thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thì

doanh nghiệp mua hóa đơn của cơ quan thuế hoặc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Hiện nay, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đang xây dựng dự thảo Nghị định về

– Hóa đơn,

– Chứng từ điện tử thay thế

– Xây dựng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Chính phủ.

Do vậy, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế mua hóa đơn trong thời gian 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình

– Sử dụng hóa đơn,

– Việc kê khai,

– Nộp thuế

của doanh nghiệp và đề nghị của doanh nghiệp,

trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan thuế có văn bản thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng

(tự tạo hóa đơn theo hình thức tự in, đặt in, hoặc hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính)

hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO