rủi ro cao

sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế