Hướng dẫn sử dụng chứng từ thu tiền vào Quỹ phòng chống thiên tai

31/01/2018 1217 lượt xem    

Những vấn đề về sử dụng chứng từ thu tiền vào Quỹ phòng chống thiên tai cần tuân theo những quy định luật pháp và Thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên tại Cục Thuế Tỉnh An Giang căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1881/TCT-CS, ngày 05 tháng 05 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

– Căn cứ quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai quy định:

“Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ

  1. Việc quản lý và sử dụng Quỹ phải đảm bảo đúng Mục đích, kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả.
  2. Quỹ hoạt động không vì Mục đích lợi nhuận”.

“Điều 4. Thành lập Quỹ

  1. Quỹ được thành lập ở cấp tỉnh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Tồn Quỹ cuối năm được chuyển sang năm sau.
  2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập cơ quan quản lý Quỹ. Cơ quan quản lý Quỹ đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có con dấu và được mở tài Khoản tại Kho bạc Nhà nước. Giám đốc Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức”.

“Điều 5. Đối tượng và mức đóng góp

Các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập:

1.Mức đóng góp bắt buộc một năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp như sau:

a) Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 1ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các Khoản thuế, bảo hiểm phải nộp;

b) Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng;

c) Người lao động khác, trừ các đối tượng đã được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, đóng 15.000 đồng/người/năm.

3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện cho Quỹ”.

Theo Điều 6 Quy định về quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 6/11/2015 của UBND tỉnh An Giang quy định: Chi hỗ trợ các hoạt động phòng chống thiên tai; hỗ trợ hoạt động ứng phó thiên tai; hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa; khắc phục hậu quả thiên tai…

– Căn cứ quy định tại Điểm 2.24 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi phí của doanh nghiệp trong chi tài trợ phải có chứng từ chi về thuế TNDN quy định:

“2.24. Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai không đúng đối tượng quy định tại Tiết a Điểm này hoặc không có hồ sơ xác định Khoản tài trợ nêu tại Tiết b dưới đây:

a) Tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai gồm: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật

b) Hồ sơ xác định Khoản tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai gồm: Biên bản xác nhận Khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của tổ chức bị thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là đơn vị nhận tài trợ (theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC)kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền)”.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 334/CT-HC ngày 26/2/2016 của Cục Thuế tỉnh An Giang đề nghị hướng dẫn vướng mắc về sử dụng chứng từ thu tiền vào Quỹ phòng chống thiên tai. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh An Giang được biết:

Căn cứ quy định trên, trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có quyết định số 2515/QĐ-UBND và Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 6/11/2015 về việc thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh An Giang tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quỹ phòng, chống thiên tai thu các Khoản thu theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ, do Khoản thu này không thuộc ngân sách nhà nước nên không sử dụng biên lai thu phí và lệ phí và Khoản thu này cũng không phải trường hợp cung cấp hàng hóa, dịch vụ nên không sử dụng hóa đơn.

Do đó, Quỹ phòng, chống thiên tai sử dụng chứng từ là Phiếu thu khi thu các Khoản theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP. Các tổ chức kinh tế đóng góp tiền cho Quỹ theo mức quy định thì sử dụng chứng từ chi tiền để hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức kinh tế theo quy định nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO