Xóa nợ tiền phạt chậm nộp theo Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/8/2014

24/03/2018 773 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về xóa nợ tiền phạt chậm nộp theo Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/8/2014

Căn cứ vào công văn 4446/TCT-QLN ngày 27/10/2015

1. Ngày 25/8/2014, Chính phủ có Nghị quyết số 63/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp

Khoản 14 Mục II “các giải pháp về thuế; tháo gỡ khó khăn; vướng mắc; đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Quốc hội”. Cụ thể quy định:

Xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước ngày 01/7/2013 của doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan; và đã nộp khoản nợ thuế gốc trước ngày 31/12/2014. Thẩm quyền xóa nợ thuế thực hiện theo quy định tại K22 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tại điểm b Khoản 1 Mục III quy định:

Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các giải pháp nêu tại mục II Nghị quyết này. Bộ trưởng BTC thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ; thay mặt Chính phủ trình Quốc hội Khóa XIII kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định.

2. Ngày 26/11/2014, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội đã ban hành Luật số 71/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, trong đó:

Quốc hội không quy định nội dung xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước ngày 01/7/2013 của doanh nghiệp khách quan và đã nộp khoản thuế gốc trước ngày 31/12/2014.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 268/HQ-CV-2015 ngày 12/10/2015 của Công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân về việc hướng dẫn xóa nợ tiền phạt chậm nộp theo Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/8/2014. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên:

Tổng cục Thuế yêu cầu Công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân nộp tiền phạt chậm nộp thuế vào NSNN theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO