Hướng dẫn phát hành, sử dụng, lưu trữ vé xổ số điện toán điện tử

31/01/2018 510 lượt xem    

Hướng dẫn phát hành ,sử dụng, lưu trữ vé số điện toán điện tử Và Trả lời công văn

96/VIETLOTT-TCKT ngày 24/2/2016 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn việc phát hành, sử dụng, lưu trữ vé xổ số điện toán điện tử

-Căn cứ Điều 12 Thông tư số 136/2013/TT-BTC ngày 3/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán quy định Vé xổ số tự chọn điện toán

-Căn cứ Khoản 7 Điều 4 Luật Kế toán năm 2003 quy định:

“7. Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế; tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.”

-Căn cứ khoản 1 Điều 15 Luật Giao dịch điện tử năm 2005 quy định:

“1. Trường hợp pháp luật yêu cầu chứng từ; hồ sơ hoặc thông tin phải được lưu trữ thì chứng từ; hồ sơ hoặc thông tin đó có thể được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. a) Nội dung của thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập; sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết;
  2. b) Nội dung của thông điệp dữ liệu đó được lưu trong chính khuôn dạng mà nó được khởi tạo; gửi, nhận hoặc trong khuôn dạng cho phép thể hiện chính xác nội dung dữ liệu đó;
  3. c) Thông điệp dữ liệu đó được lưu trữ theo một cách thức nhất định cho phép xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận thông điệp dữ liệu.”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 96/VIETLOTT-TCKT ngày 24/2/2016 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn việc phát hành; sử dụng, lưu trữ vé xổ số điện toán điện tử. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam được biết:

Căn cứ quy định nêu trên:

Để phù hợp với đặc thù kinh doanh vé xổ số tự chọn số điện toán; Tổng cục Thuế chấp thuận với đề nghị của Công ty xổ số điện toán Việt Nam tại công văn số96/VIETLOTT-TCKT ngày 24/2/2016:

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam được phép lưu trữ các thông tin trên vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng dữ liệu điện tử đảm bảo nội dung của vé có thể truy cập và tham chiếu. Riêng đối với các thông tin bảo mật “số ký hiệu, bảng mã nhận dạng vé để chống làm giả” được dịch ra ký hiệu khác và lưu ký hiệu này trên hệ thống, được bảo mật không giải mã về thông tin ban đầu.

Công ty phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ thông tin trên chứng từ kế toán đã lập trong ngày, trong tháng và phải đảm bảo lưu trữ để cung cấp cho cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác khi có yêu cầu.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO