Hướng dẫn phân chia nguồn thu thuế của nhà máy nằm trên địa bàn 2 tỉnh

15/03/2018 484 lượt xem    

Số: 1891/TCT-DNL
V/v: báo cáo dữ liệu của Nhà máy thủy điện Sê San 4A.

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Kon Tum;
– Cục Thuế tỉnh Gia Lai;
– Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2460/CT-KTT ngày 25/4/2015 của Cục thuế tỉnh Kon Tum.

Đề nghị về việc xác định tỷ lệ nhân chia số thu của Nhà máy thủy điện Sê San 4A nằm chung trên địa bàn hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai.

Để có căn cứ hướng dẫn phân chia nguồn thu:

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Điều 20 Thông tư số 151/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 23 Thông tư số 156/2013/TT-BTC) thì:

Trường hợp Nhà máy thủy điện (nơi có tuabin, đập thủy điện và những cơ sở vật chất chủ yếu của nhà máy thủy điện) nằm chung trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì thuế GTGT và thuế TNDN của cơ sở sản xuất thủy điện được phân chia cho các tỉnh theo tỷ lệ giá trị đầu tư của nhà máy nằm trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tương ứng. Trường hợp lòng hồ thủy điện của cơ sở sản xuất thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì số thuế tài nguyên của cơ sở sản xuất thủy điện được phân chia cho các tỉnh căn cứ: diện tích lòng hồ thủy điện; kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư; số hộ dân phải di chuyển tái định cư và giá trị đền bù thiệt hại vật chất vùng lòng hồ.

Tại Khoản 6 Điều 23 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Trường hợp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế tài nguyên của cơ sở sản xuất thủy điện được phân chia cho các địa phương khác nhau thì:

Cục Thuế địa phương nơi có trụ sở nhà máy sản xuất thủy điện có trách nhiệm chủ trì phối hợp với chủ đầu tư dự án nhà máy thủy điện và các Cục Thuế địa phương nơi có chung nhà máy thủy điện xác định:

  • Giá trị đầu tư của nhà máy (tuabin, đập thủy điện và các cơ sở vật chất chủ yếu của nhà máy thủy điện);
  • Diện tích lòng hồ thủy điện;
  • Kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư;
  • Số hộ dân phải di chuyển tái định cư
  • Giá trị đền bù thiệt hại vật chất vùng lòng hồ thuộc địa bàn từng tỉnh
  • Báo cáo Bộ TC (Tổng cục Thuế) trước ngày 30/06 năm trước liền kề năm nhà máy đi vào hoạt động

Để hướng dẫn tỷ lệ phân chia thuế TNDN, thuế GTGT, thuế tài nguyên.”

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Kon Tum thì Nhà máy thủy điện Sê San 4A nằm trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum, trụ sở nhà máy đóng tại tỉnh Gia Lai. Căn cứ các quy định nêu trên thì số thuế phát sinh của Nhà máy thủy điện Sê San 4A được nộp cho tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Để có căn cứ hướng dẫn phân chia nguồn thu cho hai tỉnh, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh Gia Lai nơi có trụ sở Nhà máy thủy điện Sê San 4A phối hợp với chủ đầu tư nhà máy là Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A và Cục Thuế tỉnh Kon Tum nơi có chung nhà máy thủy điện thu thập, báo cáo thông tin, dữ liệu về Nhà máy thủy điện Sê San 4A như sau:

– Tổng giá trị đầu tư Dự án;

– Thời điểm bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh (phát điện);

– Giá trị đầu tư của nhà máy (bao gồm: tuabin, đập thủy điện và các cơ sở vật chất chủ yếu của nhà máy thủy điện) tương ứng trên địa bàn các tỉnh;

– Diện tích lòng hồ thủy điện; Kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư; Số hộ dân phải di chuyển tái định cư; Giá trị đền bù thiệt hại ở lòng hồ tương ứng trên địa bàn các tỉnh.

– Các thông tin, dữ liệu khác liên quan (nếu có).

Báo cáo gửi về Tổng cục Thuế (Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn), địa chỉ: Số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 15/6/2015 để Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân chia nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và việc kê khai, nộp thuế đối với Nhà máy thủy điện Sê San 4A.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO