Hướng dẫn phân bổ chi phí đối với vỏ bình oxy

03/02/2018 740 lượt xem    

Đối với các tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển… không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản được phân bổ dần vào đâu? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 2286/TCT-CS, ngày 27 tháng 5 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

– Tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định có hướng dẫn:

“1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thỏa mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

  1. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
  2. Có thời gian sử dụng trên 01 năm trở lên;
  3. Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 (Ba mươi triệu đồng) trở lên”.

 

– Tại Khoản 2.2, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về các khoản chi không được trừ có hướng dẫn:

“2.2…. Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, … không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm”.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 64/CT-TTHT ngày 28/03/2016 của Cục thuế Thành phố Cần Thơ về việc phân bổ chi phí đối với vỏ bình oxy. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Cần Thơ được biết:

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và theo thông tin Cục thuế cung cấp thì các tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển… không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 03 (ba) năm.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO