Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính

17/01/2019 801 lượt xem    

Công văn số 1980/TCT-KK

V/v: nộp báo cáo tài chính theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 921/CT-KK ngày 04/4/2018 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn

Về việc nộp báo cáo tài chính (BCTC) theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Điểm b khoản 3 Điều 12 TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN:

“b) Hồ sơ khai quyết toán thuếTNDN bao gồm:

b.1) Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

b.2) BCTC năm hoặc BCTC đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

b.3) Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo TT 156/2013/TT-BTC và TT này (tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế)(…)”

– Khoản 1 Điều 2 TT 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của BTC hướng dẫn đối tượng áp dụng:

“Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về :

+ Chứng khoán,

+ Các hợp tác xã,

+ Liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.”

– Điều 93 TT 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của BTC hướng dẫn hiệu lực thi hành:

“Thông tư này có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2017. Những quy định trái với TT này đều bãi bỏ. TT này thay thế các nội dung áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC và TT số 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 của BTC.”

– Điều 80 TT 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của BTC hướng dẫn trách nhiệm, thời hạn lập và gửi BCTC:

“…Các doanh nghiệp nộp BCTC năm cho:

+ Cơ quan thuế,

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh và

+ Cơ quan Thống kê….”

Điểm 1.2 Công văn số 4289/TCT-KK ngày 20/9/2017 sửa đổi gạch đầu dòng thứ 5, điểm 2.4.1, mục I, phần II về việc tiếp nhận HSKT điện tử:

“…Sau khi người nộp thuế thực hiện điều chỉnh HSKT và gửi lại CQT thì ngày ghi nhận nghĩa vụ nộp HSKT của NNT là ngày trên Thông báo bước 1 lần đầu của HSKT điện tử tương ứng”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên,

người nộp thuế là doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán theo TT 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của BTC phải lập và gửi BCTC đến các cơ quan quản lý (cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thống kê) theo mẫu biểu và hướng dẫn tại TT 133/2016/TT-BTC từ năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.

Trường hợp, các doanh nghiệp này đã nộp BCTC theo mẫu biểu báo cáo tài chính ban hành kèm theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC thì cơ quan thuế hướng dẫn doanh nghiệp gửi lại BCTC theo mẫu biểu ban hành kèm theo TT 133/2016/TT-BTC.

Cơ quan thuế căn cứ ngày tại Thông báo bước 1 lần đầu của BCTC theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC (là ngày ghi nhận người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp BCTC ) để xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết và thực hiện

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO