Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định

28/06/2019 1061 lượt xem    

Công văn số: 292/TCT-KK

V/v: kê khai điều chỉnh thuế TTĐB

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 72013/CT-TTHT ngày 29/10/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh hóa đơn.

Căn cứ Điều 7 Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 4; Điều 1 Luật số 70/2014/QH13 và Khoản 2 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 quy định về Biểu thuế TTĐB;

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi; bổ sung tại Điều 2 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính quy định về giá tính thuế và thời điểm xác định thuế TTĐB;

Căn cứ Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC quy định về hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp.

Căn cứ các quy định nêu trên và hướng dẫn tại công văn số 5355/BTC-CST ngày 25/4/2017 của BTC; trường hợp tháng 01/2018 Công ty TNHH General Motors Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”) thực hiện chiết khấu thương mại cho các đại lý dựa trên số lượng xe thực tế đã bán ra của các tháng năm 2017 thì Công ty lập hóa đơn điều chỉnh giảm trừ doanh số bán ra; bảng kê các số hóa đơn điều chỉnh giảm và khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo thuế suất áp dụng tại năm 2017. Hóa đơn điều chỉnh lập kỳ nào được kê khai vào kỳ đó.

Tổng cục Thuế sẽ sửa ứng dụng để hỗ trợ cập nhật dữ liệu tờ khai của người nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO