Hướng dẫn khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng NK sau đó tái xuất trả lại và thuế GTGT thức ăn chăn nuôi

10/01/2019 425 lượt xem    

Công văn số 2526/TCT-KK
V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất trả lại người bán và thuế GTGT thức ăn chăn nuôi

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6702/TCHQ-TXNK ngày 06/6/2014 của Tổng cục Hải quan về việc chuyển Tổng cục Thuế hướng dẫn khấu trừ, hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH SX-TM-DV Cuộc Sống Xanh (Công ty Cuộc Sống Xanh) do Đại diện cơ quan Bộ Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh chuyển theo công văn số 04/PC-DDCQ ngày 15/5/2014).

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 26 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ Điều 7 và Điều 13 Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1350/TCT-KK ngày 23/4/2014 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp thừa.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 5554/TCHQ-TXNK ngày 19/5/2014 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thì:

– Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân nhập khẩu dùng làm thức ăn chăn nuôi (kể cả nhập khẩu về để sản xuất thức ăn chăn nuôi) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì không phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.

– Nguyên vật liệu nhập khẩu để dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nhưng không đảm bảo chất lượng, tái xuất khẩu trả lại nhà cung cấp nước ngoài thì không được khấu trừ thuế GTGT.

Số thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu của sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân nhập khẩu dùng làm thức ăn chăn nuôi (kể cả nhập khẩu về để sản xuất thức ăn chăn nuôi) và nguyên vật liệu nhập khẩu đã tái xuất là số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu.

Từ 1/1/2014, TT số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của BTC hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuế GTGT có quy định: “trường hợp người nộp thuế hoàn thuế số thuế GTGT nộp thừa thì thực hiện giảm thu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương tương ứng với tỷ lệ phân chia nguồn thu cho từng cấp ngân sách trước đó theo quy định, không chi từ Quỹ hoàn thuế”.

Do đó, Tổng cục Thuế kính chuyển Tổng cục Hải quan giải quyết vướng mắc tại 02 công văn số 1205-2014/CV-CSX và công văn số 1605-2014/CV-CSX của Công ty Cuộc Sống Xanh.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO