Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNCN cho nhân viên

13/08/2019 866 lượt xem    

Quyết toán thuế TNCN cho nhân viên có cần giấy ủy quyền không? Dựa theo Thông tư và các văn bản pháp luật, Hãng Kiểm Toán Calico xin giải đáp thắc mắc trên như sau:

 

– Khoản 2, Điều 16, Thông tư 156/2013/TT-BTC có quy định về mẫu đăng ký ủy quyền quyết toán thuế TNCN

“2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế

b) Hồ sơ khai thuế

b.2) Hồ sơ khai quyết toán

b.2.4) Đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay

Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 04-2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

…”

 

– Mẫu số 04-2/TNCN : Giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Mẫu số: 04 – 2/ TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ……….

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch:………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………..………………………………………….

Năm …………… tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị ……………. Đề nghị Công ty/đơn vị (mã số thuế) ………………..thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ……….. với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………………, ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Căn cứ hướng dẫn trên, Quyết toán thuế TNCN cho nhân viên có cần giấy ủy quyền, kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có)

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO