Hướng dẫn kê khai, nộp thuế tập trung

24/01/2018 906 lượt xem    

Khi doanh nghiệp có các chi nhánh thuộc địa bàn khác với địa bàn nơi đóng Hội sở chính thì kê khai nộp thuế như thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn kê khai, nộp thuế tập trung theo Công văn số 103/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 10/01/2017 v/v Khấu trừ, kê khai thuế tập trung của Ngân hàng Á Châu.

1. Về kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Về việc tiếp nhận bảng kê phân bổ tiền thuế thu nhập cá nhân: đề nghị Ngân hàng ACB thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1754/TCT-TNCN ngày 27/4/2016 của Tổng cục Thuế, theo đó đề nghị ngân hàng ACB chuyển bản chụp bảng kê chi tiết này cho các cơ quan thuế địa phương nơi có chi nhánh đ đi chiếu số thu…”.

Mã số thuế cơ quan thuế nhận số phân bổ sử dụng để hạch toán vào hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) là mã số thuế của trụ sở chính (mã số thuế 10 số). Căn cứ tính phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế được tính theo thời điểm nộp hồ sơ khai thuế của trụ sở chính nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ quan thuế địa phương nhận số thuế phân bổ không tính phạt chậm nộp bảng kê nhưng vẫn thực hiện đôn đốc Hội sở nộp số tiền nợ thuế theo quy định hiện hành.

Về việc quyết toán thuế: ngân hàng thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2016 với cơ quan thuế quản lý hội sở.

2. Về kê khai và nộp thuế Giá trị gia tăng

– Về kê khai thuế giá trị gia tăng: Ngân hàng TMCP Á Châu thực hiện nộp tờ khai thuế GTGT kèm theo bảng kê 01-6/GTGT cho cơ quan thuế nơi đóng Hội sở chính theo đúng thời hạn quy định, đồng thời Ngân hàng TMCP Á Châu có trách nhiệm gửi bảng kê 01-6/GTGT (bản chụp) cho các cơ quan thuế địa phương nơi có chi nhánh, đơn vị trực thuộc để đối chiếu s thu. Thi hạn nộp tờ khai thuế GTGT kèm theo bảng kê 01-6/GTGT của Hội sở chính cho cơ quan thuế quản lý Hội sở chính là căn cứ để tính thời hạn nộp tờ khai của toàn hệ thống.

– Về nộp thuế giá trị gia tăng: Đề nghị Ngân hàng thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2339/TCT-DNL ngày 30/5/2016 của Tổng cục Thuế. Tổng cục Thuế ghi nhận kiến nghị của Ngân hàng và sẽ nghiên cứu nâng cấp, hoàn thiện hệ thống để hỗ trợ Ngân hàng thủ tục nộp thuế điện tử được thuận tiện.

3. Về kê khai và nộp thuế môn bài

Tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về thuế môn bài:

“1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc”.

Công văn số 4687/CV-KTC16 ngày 25/10/2016 của Ngân hàng TMCP Á Châu đề nghị hướng dẫn kê khai, nộp thuế tập trung.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc”.

Thực hiện theo hưng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2339/TCT-DNL và công văn số 2340/TCT-DNL ngày 30/5/2016 trả lời Ngân hàng TMCP Á Châu và Ngân hàng TMCP Tiên Phong, theo đó các chi nhánh Ngân hàng có địa bàn khác với địa bàn nơi đóng Hội sở chính thì các chi nhánh Ngân hàng dùng mã s thuế 13 số đã được cấp trước đây để kê khai và nộp thuế Môn bài, thuế phí khác.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO