Hoàn thuế TNCN nộp thừa đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán

08/01/2019 553 lượt xem    

Công văn số 5231/TCT-TNCN
V/v hoàn thuế TNCN đối với chuyển nhượng chng khoán

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1209/CT-TNCN ngày 27/8/2014 của Cục thuế tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn hoàn số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa đối với hoạt động chuyn nhượng chứng khoán. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán.

Ngày 17/7/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn s 2703/TCT-TNCN trả lời Cục thuế tỉnh Long An về thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán.

2. Về việc hoàn thuế

– Tại Tiết c.3, Điểm c, Khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC hướng dẫn với trường hợp người nộp thuế khai bổ sung h sơ khai thuế như sau:

“Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp. Người nộp thuế phải lập hồ sơ khai bổ sungSố tiền thuế điều chnh giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp NSNN thì được bù trừ vào s thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.”

– Tại Điều 57 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hồ sơ hoàn các loại thuế, phí khác gồm: “Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này và các tài liệu kèm theo (nếu có).”

Theo các quy định nêu trên, đề nghị Cục thuế tỉnh Long An căn cứ chính sách thuế hiện hành, hướng dẫn tại công văn s 2703/TCT-TNCN ngày 17/7/2014 của Tng cục Thuế và căn cứ thực tế về việc chuyển nhượng vốn của cá nhân tại Công ty C phn Thực phẩm An Long để hướng dẫn thực hiện. Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán phát sinh số thuế nộp thừa thì thực hiện hoàn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Long An biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO