Hướng dẫn hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư đã kết thúc

05/03/2018 544 lượt xem    

Công văn Số: 833/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư đã kết thúc

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 3537/CT-TTHT ngày 9/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về:

Việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư đã kết thúc, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại:

+ Khoản 1, khoản 3 Điều 18 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT

+ NĐ số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BTC hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại NĐ số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC về hóa đơn:

+ Bán hàng hóa

+ Cung ứng dịch vụ.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp Công ty TNHH Quốc tế Song Hỷ Gia Lai có trụ sở chính tại tỉnh Gia Lai có dự án đầu tư mới tại tỉnh Gia Lai; Công ty thực hiện kê khai riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư này. Tháng 9/2014 dự án đầu tư kết thúc; thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết là 213.300.623 đồng. Công ty thực hiện kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 TT số 219/2013/TT-BTC và TT số 26/2015/TT-BTC .

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO