Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng với dự án đầu tư

11/02/2018 604 lượt xem    

Trường hợp Công ty đang trong giai đoạn đầu tư và có phát sinh hoạt động sản xuất thử thì công ty kê khai số thuế GTGT đầu vào của hoạt động đầu tư trên như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5123/TCT-KK , ngày 04 tháng 11 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

“2. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm (12 tháng) trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.

Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.”

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 3(c) Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Sau khi bù trừ nếu có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số Rio/09/2016 của Công ty TNHH RioVina (địa ch: Lô HF4, đường số 3 KCN Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, tỉnh Long An) vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) dự án đầu tư. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH RioVina  được biết:

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 2118242020 chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 27/4/2016 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An cấp cho Công ty TNHH RioVina

Căn cứ vào các quy định và hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế của doanh nghiệp, trường hợp Công ty TNHH RioVina (MST: 1101790395) – sau đây gọi là Công ty, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế GTGT của dự án đầu tư là tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 02/GTGT và đề nghị hoàn thuế theo quy định. Kể từ thời điểm có doanh thu từ dự án đầu tư, Công ty không được kê khai riêng số thuế GTGT đầu vào phát sinh từ dự án đầu tư mà phải tổng hợp kê khai cùng với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp Công ty đang trong giai đoạn đầu tư và có phát sinh hoạt động sản xuất thử thì công ty kê khai số thuế GTGT đầu vào của hoạt động đầu tư trên tờ khai 02/GTGT; kê khai doanh thu phát sinh hoạt động sản xuất thử vào tờ khai 01/GTGT và phải bù trừ số thuế số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phát sinh trên tờ khai 01/GTGT.

Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp trên tờ khai 01/GTGT. Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An căn cứ vào tình hình cụ thể việc kê khai và đề nghị hoàn thuế của Công ty và tình hình thực hiện dự án đầu tư của Công ty để giải quyết hoàn thuế cho đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO