Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

07/02/2018 659 lượt xem    

Công văn số: 4618/TCT-KK
V/v: hoàn thuế đối với dự án đầu tư

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần xuất khẩu thủy hải sản sạch
Căn cứ khoản 3(c) Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:
  1.  Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.
  2.  Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các Ban QLDA hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban QLDA, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ so sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban QLDA, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.
  3. Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế.
Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3c Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính.

Nếu số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

– Trường hợp người nộp thuế có quyết định thành lập các Ban QLDA hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban QLDA, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban QLDA, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.

– Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2(c) Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế:

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư bao gồm:

– Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 6 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT:

TSCĐ đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Trả lời công văn số 03/CV-HSS ngày 10/8/2016 của Công ty CP xuất khẩu thủy hải sản sạch (địa chỉ: 2k, Phạm Hữu Chí, phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần xuất khẩu thủy hải sản sạch (thành phố Hồ Chí Minh, sau đây gọi tắt là Công ty) có thực hiện dự án đầu tư “Nhà máy chế biến đông lạnh xuất khẩu thủy hải sản sạch” đồng thời thành lập Chi nhánh Công ty CP xuất khẩu thủy hải sản sạch tại tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là Chi nhánh). Chi nhánh hạch toán độc lập với Công ty. Theo quyết định thành lập Chi nhánh của Hội đồng quản trị Công ty số 08/BB-HĐQT ngày 24/06/2014 thì Công ty không giao cho Chi nhánh QLDA.

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, mọi chi phí đầu vào phát sinh đều do Công ty mẹ chi trả, mang tên, MST của Công ty, được Công ty kê khai, báo cáo thuế tại Chi cục Thuế quận 5 thì việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT được thực hiện như sau:

– Trường hợp dự án đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì Công ty lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của dự án đầu tư theo mức quy định của pháp luật thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp (Chi cục Thuế quận 5).

– Trường hợp dự án đầu tư đã hoàn thành, đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì đề nghị Công ty bàn giao số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa hoàn cho Chi nhánh để thực hiện kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh (Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp).

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO