Hướng dẫn hoàn thuế đối với người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế

28/12/2018 634 lượt xem    

Công văn số 1406/TCT-KK

V/v phân loại hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 1066/CT-KKKTT ngày 10/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về:

Việc giải đáp chính sách hoàn thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại:

– Điều 108 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

– Khoản 34 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật;

Căn cứ quy định tại:

– Khoản 2 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ các quy định và hướng dẫn về việc hoàn thuế trên:

– Người nộp thuế có một trong các hành vi:

+ Trốn thuế;

+ Gian lận thuế

quy định tại Điều 108 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Khoản 34 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thì bị xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

– Trong thời hạn 02 (hai) năm, kể từ thời điểm bị xử lý về hành vi:

+ Trốn thuế;

+ Gian lận thuế

nêu trên, người nộp thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế thì cơ quan thuế thực hiện phân loại kiểm tra trước khi hoàn thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Trường hợp người nộp thuế có nhiều lần đề nghị hoàn thuế trong thời hạn 02 (hai) năm, kể từ thời điểm bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế, cơ quan thuế căn cứ theo nội dung đã quy định tại Khoản 2 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC để phân loại hồ sơ đề nghị hoàn thuế lần tiếp theo của người nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hải Dương được biết, thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO