Hướng dẫn đăng ký thuế đối với tổ chức khoa học và công nghệ

20/03/2018 626 lượt xem    

Việc cấp mã số thuế cho các Tổ chức khoa học và công nghệ do doanh nghiệp thành lập được tổ chức dưới các hình thức theo quy định tại Điều 9 Luật Khoa học và công nghệ hiện đang được quy định cụ thể tại những điều luật nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5521/TCT-KK, ngày 22 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ các quy định của pháp luật nêu tại:

Khoản 11 Điều 3, Điều 9, Điều 12 và Khoản 3 Điều 13 Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13; Điều 8 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức khoa học và công nghệ;

– Điều 3 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định áp dụng Luật Doanh nghiệp và các luật chuyên ngành;

– Điều 2, Điểm b Khoản 3 Điều 3 và Khoản 10 Điều 5 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận phản ánh của một số Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và nhận được công văn số 4534/BKHCN-VPĐK đề ngày 23/11/2015 của Bộ Khoa học và công nghệ về việc đăng ký mã số thuế đối với tổ chức khoa học và công nghệ do doanh nghiệp thành lập. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời như sau:

Căn cứ các quy định của pháp luật về thành lập, đăng ký hoạt động tổ chức khoa học và công nghệ và quy định của pháp luật về đăng ký thuế nêu trên thì:

Tổ chức khoa học và công nghệ do doanh nghiệp thành lập được tổ chức dưới các hình thức theo quy định tại Điều 9 Luật Khoa học và công nghệ, các tổ chức này có hoạt động độc lập, có Điều lệ tổ chức và hoạt động, có con dấu vốn Điều lệ và không thuộc các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên để được cấp mã số thuế 10 số, chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc tổ chức khoa học và công nghệ được cấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế 10 số của tổ chức chủ quản và thực hiện các thủ tục, nghĩa vụ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Chương ngân sách nhà nước đối với các tổ chức khoa học và công nghệ do doanh nghiệp thành lập được phân loại theo “chương” của doanh nghiệp chủ quản.

Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ các quy định của pháp luật về thuế hiện hành, có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức khoa học và công nghệ và các đơn vị trực thuộc của tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện đúng quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO