Hướng dẫn chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa xuất khẩu

28/12/2018 453 lượt xem    

Công văn số 1590/TCT-CS

V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn:

– Số 637/CT-KTT ngày 26/4/2014, công văn;

– Số 2287/CT-KTT ngày 19/12/2013 và công văn;

– Số 1543/CT-KTT ngày 27/11/2013

của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp vướng mắc về:

Việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của BTC:

– Hướng dẫn về chứng từ thanh toán đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm b.9 khoản 3 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của BTC:

– Hướng dẫn về các trường hợp thanh toán cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên trường hợp Công ty TNHH MTV Dịch vụ phát triển nông nghiệp Đồng Tháp xuất khẩu hàng hóa cho Sayimex Import co. LTD – Cambodia nhận được giấy báo có của Ngân hàng Công Thương Việt Nam không thể hiện tên nhà nhập khẩu (Sayimex Import co. LTD-Cambodia). Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – chi nhánh Đồng Tháp đã có công văn số 1379/ĐTH-NCTH ngày 29/11/2013 giải trình quy trình chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của nhà nhập khẩu sang tài khoản ngân hàng của nhà xuất khẩu. Đề nghị Cục Thuế căn cứ hồ sơ và kiểm tra cụ thể nếu Công ty có cam kết bằng văn bản về giá trị thanh toán tiền hàng xuất khẩu phù hợp với hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết, đồng thời các văn bản như:

Ủy nhiệm chi và thư tín điện tử kèm theo Giấy báo có của Ngân hàng Công thương Việt Nam đã thể hiện rõ số tiền thanh toán đúng theo giá trị hàng hóa trên tờ khai Hải quan; đúng số hợp đồng mua bán; đúng tên người nhập khẩu và tên người xuất khẩu…đã thỏa thuận trên hợp đồng thì thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp nêu tại công văn số 1543/CT-KTT ngày 27/11/2013 về việc xem xét chấp nhận giấy báo có nêu trên thỏa mãn điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO