Hướng dẫn chính sách thuế GTGT đới với cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mới cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư

10/01/2019 561 lượt xem    

Công văn số 5625/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 55856/CT-KTT6 ngày 30/10/2014 của Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế gtgt. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế GTGT:

“c) Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Sau khi bù trừ nếu có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư”.

Tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT: “3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới.

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này là dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư thì phải có phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông có dự án “Mở rộng hệ thống cấp nước quận Hà Đông, cấp nước cho các huyện Hoài Đức, Thanh Oai sử dụng nguồn nước sạch Sông Đà” đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 04/5/2011 thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP Hà Nội: Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông được xem xét hoàn thuế đối với dự án đầu tư theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hà Nội biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO