Hướng dẫn chi tiết về chính sách ưu đãi thuế TNDN

31/01/2018 978 lượt xem    

Công văn số: 1874/TCT-CS

Ưu đãi thuế TNDN

Kính gửi: Công ty TNHH Tomoku Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô B-5B1-CN, đường DE4&NE5A Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 2303/2016/Tomoku ngày 23/3/2016 của Công ty TNHH Tomoku Việt Nam đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Tiết a, Khoản 5, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

 “a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15; Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

– Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận Điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư Điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó.”

– Tại Điều 6 Thông tư số 151/2015/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 20; Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có Điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi).

Địa bàn có Điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại Khoản này là

  • Các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt,
  • Đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh,
  • Không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt,
  • Đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009;
  • Trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa.

Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại Khoản này thực hiện theo quy định tại Nghị định42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ quy định về phân loại đô thị và văn bản sửa đổi Nghị định này (nếu có)”

 – Tại Khoản 2; Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“3. Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư; chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đầu tư mới theo quy định tại Luật số 32/2013/QH13; Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 2303/2016/Tomoku ngày 23/3/2016 của Công ty TNHH Tomoku Việt Nam đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Tomoku Việt Nam được biết:

Căn cứ theo các quy định nêu trên

Trường hợp Công ty TNHH Tomoku Việt Nam là:

  • Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có Điều kiện, kinh tế xã hội thuận lợi) đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư;
  • Chưa đi vào hoạt động,
  • Chưa phát sinh doanh thu thì:

– Trường hợp Công ty đi vào hoạt động; phát sinh doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2014 thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đầu tư mới nếu đáp ứng Điều kiện quy định tại Tiết a; Khoản 5, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC và Điều 6 Thông tư số 151/2015/TT-BTCngày 10/10/2014.

– Trường hợp Công ty đi vào hoạt động; phát sinh doanh thu từ kỳ tính thuế năm 2015 trở đi thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đầu tư mới nếu đáp ứng Điều kiện quy định tại Khoản 2; Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 và Điều 6 Thông tư số 151/2015/TT-BTC ngày 10/10/2014.

Đề nghị Công ty căn cứ vào thời Điểm bắt đầu hoạt động phát sinh doanh thu; Điều kiện thực tế đáp ứng và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn xác định cho phù hợp.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO