Hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

16/01/2019 789 lượt xem    

Công văn số 2499/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 71499/CT-KTT2 ngày 06/11/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về hóa đơn, chứng từ, kê khai, nộp thuế đối với tài sản góp vốn của Công ty Cổ phần PVI;

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

a) Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp.

Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có:

– Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh,

– Hợp đồng liên doanh, liên kết;

– Biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn

(hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản…”

Tại khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế như sau:

“10. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản,

giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT…”

Tại điểm b Khoản 2.15 Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“2.15. Hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:

b) Bên có tài sản góp vốn, có tài sản điều chuyển là tổ chức, cá nhân kinh doanh:

b.1. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có:

– Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh,

– Hợp đồng liên doanh, liên kết;

– Biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn

(hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.”

Tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xác định thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“Điều 7. Thu nhập khác

Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:

2. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo hướng dẫn tại Chương V Thông tư này.”

Theo trình bày tại công văn số 71499/CT-KTT2 ngày 06/11/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội: Công ty cổ phần PVI thực hiện góp thêm vốn điều lệ vào Tổng Công ty cổ phần tái bảo hiểm PVI (là doanh nghiệp đã được thành lập) bằng giá trị tài sản gắn liền với đất thì Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ các hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO