Hướng dẫn các quy định về áp dụng tỷ giá giao dịch ngoại tệ

15/03/2018 741 lượt xem    

Số: 2411/TCT-DNL
V/v áp dụng tỷ giá giao dịch ngoại tệ

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2371/TGĐ-NHCT10 ngày 31/3/2015 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đề nghị hướng dẫn thực hiện áp dụng tỷ giá giao dịch ngoại tệ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 6 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính; hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ; quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Doanh nghiệp có doanh thu, chi phí và thu nhập khác bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu, chi phí, thu nhập khác bằng ngoại tệ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác…”.

Tại điểm 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/NĐ-CP ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính; quy định đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước:

“…Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì:

Phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại; Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp…”.

Tại khoản 2a Điều 107 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định:

“…Các khoản mục thuộc:

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Trường hợp tỷ giá bình quân kỳ kế toán xấp xỉ với tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch (chênh lệch không vượt quá 3%) thì có thể áp dụng theo tỷ giá bình quân (nếu lựa chọn).”.

Theo báo cáo của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thì đặc điểm hoạt động thu, chi ngoại tệ gồm có giao dịch thu, chi ngoại tệ trực tiếp với khách hàng và rất nhiều giao dịch thu chi ngoại tệ do hệ thống hạch toán tự động. Hệ thống hạch toán tự động chỉ có thể tính lãi, phí trên từng tài khoản của khách hàng theo từng loại ngoại tệ gốc và tự động hạch toán vào các tài khoản thu nhập, chi phí thích hợp theo nguyên tệ vào cuối ngày.

Do đó, trường hợp phát sinh các khoản doanh thu, chi phí bằng ngoại tệ trực tiếp với khách hàng thì:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam; theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch theo quy định hiện hành.

Đối với trường hợp phát sinh các khoản doanh thu, chi phí bằng ngoại tệ do hệ thống hạch toán tự động hàng ngày thì:

Đến cuối ngày Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thực hiện:

  • Kết chuyển số dư ngoại tệ
  • Phải quy đổi ra đồng Việt Nam

Theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Căn cứ quy định và đặc điểm của hoạt động Ngân hàng; việc xác định tỷ giá hạch toán này chỉ để chuyển số dư; không phải giao dịch thực tế nên theo Tổng cục Thuế là:

  • Phù hợp với thực tế, tạo thuận lợi cho hoạt động của Ngân hàng
  • Không trái với quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO