Áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới

09/01/2019 581 lượt xem    

Công văn số 4817/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 1452/CT-TTHT ngày 26/8/2014 của Cục Thuế tỉnh An Giang đề nghị hướng dẫn về chính sách ưu đãi thuế TNDN. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm a, khoản 5, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN như sau:

“a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

– Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

– Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập DN mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN từ ngày 01/01/2014.

– Dự án đầu tư đã được cấp

 • Giấy phép đầu tư
 • Hoặc Giấy chứng nhận đầu tư

Trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó.

– Dự án đầu tư độc lập với dự án DN đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.”

– Tại điểm c, khoản 5, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN như sau:

“c, Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trường hợp sau:

– Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

– Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của DN cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

DN thành lập hoặc DN có dự án đầu tư từ việc

 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp,
 • Chuyển đổi sở hữu,
 • Chia,
 • Tách,
 • Sáp nhập,
 • Hợp nhất

Được kế thừa các ưu đãi về thuế TNDN của DN hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN.”

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp DN tư nhân mới thành lập nhưng dự án đầu tư của DN tư nhân vẫn kế thừa

 • Tài sản,
 • Địa điểm kinh doanh,
 • Ngành nghề kinh doanh

Của hộ kinh doanh cá thể để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì dự án này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh An Giang được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO