Áp dụng đơn giá thuê đất

05/02/2018 704 lượt xem    

Trong quá trình triển khai thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, một số cơ quan thuế có gặp khó khăn trong việc điều chỉnh đơn giá thuê đất. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Áp dụng đơn giá thuê đất theo Công văn Số: 3201/TCT-CS ngày 18 tháng 7 năm 2016 v/v đơn giá thuê đất

– Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định; cụ thể như sau:

“1. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá

Đơn giá thuê đất hàng năm = Tỷ lệ phần trăm (%) nhân (x) Giá đất tính thu tiền thuê đất.

a) Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất một năm là 1%, riêng đối với:

– Đất thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ thì căn cứ vào thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm nhưng ti đa không quá 3%.

– Đất thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật, căn cứ vào thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm nhưng tối thiểu không thấp hơn 0,5%.

Mức tỷ lệ phần trăm (%) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành cụ thể theo từng khu vực, tuyến đường tương ng với từng mục đích sử dụng đất và công bố công khai trong quá trình triển khai thực hiện”.

– Tại Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 15/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định đơn giá thuê đất như sau:

“Khoản 1 Điều 3:

1. Trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua đấu g

Đơn giá thuê đt hàng năm được xác định bng mức tỷ lệ (%) nhân (x) với giá đất tính thu tiền thuê đất, trong đó:

a) Mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định cụ thể theo từng khu vực, tuyến đường tương ứng với tng mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP và được công bố công khai trong quá trình tổ chức thực hiện”.

“Khoản 1 Điều 19:

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo cơ quan tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan  địa phương thực hiện xây dựng mức tỷ lệ (%) cụ thể đ xác định đơn giá thuê đất, hệ số điều chỉnh giá đất đ áp dụng chậm nhất tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2015”.

Công văn số 1561/CT-THNVDT ngày 21/04/2016 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc áp dụng đơn giá thuê đất.

Căn cứ quy định nêu trên thì Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan ở địa phương thực hiện xây dựng mức tỷ lệ (%) cụ thể đ xác định đơn giá thuê đất báo cáo UBND cấp tỉnh ban hành theo từng khu vực, tuyến đường tương ứng với mục đích sử dụng đất (đất thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mi giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ;

Đt thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật).

Vì vậy, trường hợp Cục Thuế tỉnh Tây Ninh thấy rng tỷ lệ % cụ thể để xác định đơn giá thuê đt đối với Khu kho cảng Thành Thành Công mà UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành chưa thực sự phù hợp với dự án này thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh phi hợp với Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh báo cáo UBND tỉnh Tây Ninh xem xét quyết định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO