Hoàn trả lệ phí trước bạ và thuế TNCN do hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

16/01/2018 1377 lượt xem    

Công văn số 3801/TCT-KK

V/v hoàn trả lệ phí trước bạ và thuế TNCN

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ các quy định của pháp luật nêu tại:

– Điều 503 Bộ luật Dân sự năm 2015. Quy định về hiệu lực của việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

– Điều 3 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 1/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

– Điều 10 Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua kho bạc;

– Điểm a khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 33 và khoản 2,Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính . Về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa và hoàn trả các khoản thuế khác;

 

Điều 33:

1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế.

– Điều 17 Thông tư số 92/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTCcủa Bộ Tài chính. Quy định về thời điểm tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản.

Điều 59. Hoàn trả tiền thuế, hoàn trả tiền thuế kiêm bù trừ với khoản phải nộp ngân sách nhà nước

2. Đối với hoàn trả các khoản thuế khác

a) Cơ quan thuế căn cứ Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 01/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư này, lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu quy định; căn cứ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 02/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư này, lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN theo mẫu quy định gửi Kho bạc nhà nước đồng cấp trên địa bàn. Kho bạc nhà nước đồng cấp thực hiện bù trừ các khoản thu ngân sách nhà nước, thực hiện hoàn trả bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo quy định cho người nộp thuế.
b) Trường hợp hoàn các khoản thuế (trừ thuế TNCN) mà người nộp thuế đăng ký thuế tại một địa phương nhưng nộp thuế tại nhiều địa phương khác, cơ quan thuế lập và gửi Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN theo mẫu quy định cho Kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi người nộp thuế đăng ký kê khai, quyết toán thuế. Cơ quan thuế phải xác định và phân bổ số tiền phải hoàn trả cho từng địa phương nơi đã thu ngân sách nhà nước, số tiền phải bù trừ cho từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu, mỗi địa phương ghi một dòng riêng trên Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN. Kho bạc nhà nước đồng cấp trên địa bàn thực hiện chuyển toàn bộ số tiền hoàn trả cho người được hoàn trả; làm thủ tục hạch toán hoàn trả phần thuộc trách nhiệm của địa phương mình, đồng thời, chuyển chứng từ để báo Nợ cho các Kho bạc nhà nước nơi thu ngân sách nhà nước, báo Có cho các Kho bạc nhà nước nơi được hưởng nguồn thu để hạch toán hoàn trả, bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước phần thuộc trách nhiệm của các địa phương đó.

Công văn số 1444/CT-THNVDT ngày 08/6/2017 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Về việc hoàn trả lệ phí trước bạ và thuế TNCN; do hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên; Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp; Trường hợp bên mua và bên bán đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (có công chứng); đã thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nhưng người nhận chuyển nhượng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hai bên đã lập hợp đồng hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (có công chứng). Thì được hoàn trả số tiền thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đã nộp.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO