Giaỉ quyết vướng mắc liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng

17/01/2018 710 lượt xem    

Căn cứ khoản 1, 2, 3 và 4, điều 14 Thông tư số 99/2016/TT-BTC. Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

Xác định số tiền thuế; tiền chậm nộp; tiền phạt còn nợ được bù trừ với số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn

Cơ quan thuế có trách nhiệm xác định số tiền thuế; tiền chậm nộp; tiền phạt và các Khoản thu khác còn nợ ngân sách nhà nước (sau đây gọi là tiền thuế nợ); để thực hiện bù trừ với số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn của người nộp thuế.

Tiền thuế nợ của người nộp thuế phải bù trừ (không bao gồm tiền thuế nợ đang thực hiện thủ tục để xoá nợ; tiền thuế nợ được nộp dần theo quy định tại Điều 32, 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CPngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế), bao gồm:

a) Tiền thuế nợ do ngành Thuế quản lý trên Hệ thống ứng dụng quản lý thuế;

b) Tiền thuế nợ (trừ tiền phí, tiền lệ phí hải quan) do cơ quan hải quan cung cấp theo Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan hải quan và cơ quan thuế;

c) Tiền thuế nợ Ngân sách nhà nước theo văn bản đề nghị của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Sau khi đã bù trừ theo quy định tại Khoản 2 Điều này:

Trường hợp người nộp thuế là doanh nghiệp trụ sở chính; vẫn có số thuế còn được hoàn trả nhưng có Chi nhánh hạch toán phụ thuộc có số tiền thuế nợ quá hạn trên 90 ngày; do cơ quan thuế quản lý trên Hệ thống ứng dụng quản lý thuế thì cơ quan thuế phải tiếp tục thực hiện bù trừ. Trường hợp nhiều Chi nhánh hạch toán phụ thuộc có số tiền thuế nợ thì thứ tự bù trừ ưu tiên cho Khoản nợ có hạn nộp xa nhất của Chi nhánh.

Trường hợp Chi nhánh hạch toán phụ thuộc có số thuế còn được hoàn thì phải thực hiện bù trừ với số tiền thuế nợ quá hạn trên 90 ngày của doanh nghiệp trụ sở chính.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế phải chịu trách nhiệm về số tiền thuế nợ trên Hệ thống ứng dụng quản lý thuế; cơ quan, tổ chức có đề nghị số tiền thuế nợ Ngân sách nhà nước được bù trừ phải chịu trách nhiệm về số liệu đã cung cấp cho cơ quan thuế.

Căn cứ Phần II Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011.

Quy trình hoàn thuế được áp dụng đối với cơ quan Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế trong việc giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật thuế, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đối với các loại thuế nêu tại Điểm 2 Mục này.

Quy trình này được áp dụng giải quyết đối với các loại thuế và thu ngân sách nhà nước (gọi chung là thuế) theo quy định tại Điều 57 Luật Quản lý thuế:

Hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng;

– Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

– Hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

– Hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân theo quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần;

– Hoàn phí xăng dầu theo quy định của pháp luật về phí xăng dầu;

– Hoàn các loại thuế, khoản thu khác thuộc NSNN nộp thừa.

Trả lời công văn số 9735/CT-KK&KTT ngày 16/06/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc phát sinh trong công tác giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

DN muốn được hoàn thuế thì phải kiểm tra toàn bộ chi nhánh của DN có đang trong tình trạng nợ đọng thuế hay không. Nếu kiểm tra giám sát xong thì tiến hành cho DN thực hiện thủ tục hoàn thuế

Căn cứ hướng dẫn nêu trên

Trường hợp Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen; Công ty gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế tới Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, trên hệ thống quản lý thuế tập trung của Cơ quan thuế; hiện vẫn còn các khoản nợ tại các Chi nhánh của Công ty trên toàn quốc. Cục Thuế đã mời Công ty lên làm việc để xác nhận về tình trạng nợ thuế. Công ty có xác định hiện công ty không còn nợ thuế . Cơ quan thuế quản lý trực tiếp phối hợp với đơn vị và các cơ quan thuế có liên quan; thực hiện đối chiếu nợ để xác định chính xác số tiền thuế nợ của đơn vị để thực hiện bù trừ với số tiền thuế GTGT được hoàn của người nộp thuế theo quy định.

Trường hợp kết quả giám sát còn tiêu chí giám sát không đạt do nguyên nhân khách quan

Cục Thuế có văn bản giải trình đối với từng tiêu chí để Tổng cục Thuế thực hiện chức năng giám sát trực tiếp trên Hệ thống TMS.

Cục Công nghệ thông tin Tổng cục Thuế sẽ hỗ trợ bổ sung chức năng xác định tình trạng nợ thuế cho các mã số thuế liên quan tới mã số thuế đề nghị hoàn thuế để phục vụ Cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế có thể chủ động tra cứu mà không cần Tổng cục gửi danh sách khoản nợ.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO