Hoàn thuế GTGT với trường hợp kê khai sai chỉ tiêu trên tờ khai

26/03/2018 714 lượt xem    

Trường hợp Công ty TNHH giải pháp công nghệ Sài Gòn tại kỳ kê khai thuế GTGT tháng 6/2015 (tờ khai chính thức) không khai dừng khấu trừ đề nghị hoàn tại chỉ tiêu 42 “Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn” và đã khai toàn bộ vào chỉ tiêu 43 “Thuế GTGT còn khấu trừ chuyển kỳ sau” thì Công ty có được phép kê khai bổ sung chỉ tiêu 42?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu và hướng dẫn về vấn đề trên. (Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5340/TCT-KK, ngày 11/12/2015). Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm c.8 Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

“Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai giá trị gia tăng khấu trừ trong trường hợp điều chỉnh giảm số thuế đã đề nghị hoàn trên tờ khai do chưa đảm bảo trường hợp được hoàn và chưa làm hồ sơ đề nghị hoàn thì lập hồ sơ khai bổ sung đồng thời khai số tiền đề nghị hoàn điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại…”

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3 công văn số 4281/TCT-KK ngày 02/10/2014 của TCT về hoàn thuế GTGT:

“Căn cứ Điểm c.8 Khoản 5 Điều 10 TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC:

Trường hợp người nộp thuế có số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết tính đến tháng 12/2013 thuộc trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đã khai toàn bộ vào chỉ tiêu 43 “Thuế GTGT còn khấu trừ chuyển kỳ sau” (không khai dừng khấu trừ đề nghị hoàn tại chỉ tiêu 42 “Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn”) của tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 12/2013 (hoặc quý IV/2013 đối với trường hợp khai theo quý),…

Đã khai chuyển toàn bộ vào chỉ tiêu 22 “Thuế giá trị gia tăng còn khấu trừ kỳ trước chuyển sang” để bù trừ cho số thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán ra của các kỳ tính thuế tiếp theo trong năm 2014 thì không được khai bổ sung chỉ tiêu 42 của tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 12/2013 (hoặc quý IV/2013 đối với trường hợp khai theo quý) làm tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn đối với số thuế giá trị gia tăng đã chuyển khấu trừ cho các kỳ tính thuế tiếp theo đó”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 11952/TB-CT ngày 02/12/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng. Sau khi báo cáo BTC, TCT trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết:

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp Công ty TNHH giải pháp công nghệ Sài Gòn tại kỳ kê khai thuế GTGT tháng 6/2015 (tờ khai chính thức) không khai dừng khấu trừ đề nghị hoàn tại chỉ tiêu 42 “Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn” và đã khai toàn bộ vào chỉ tiêu 43 “Thuế giá trị gia tăng còn khấu trừ chuyển kỳ sau” thì Công ty không được khai bổ sung chỉ tiêu 42 của tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 6/2015 làm tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn đối với số thuế GTGT đã chuyển khấu trừ cho kỳ tính thuế tiếp theo theo hướng dẫn tại Điểm c.8 Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Do đó, trường hợp của Công ty TNHH giải pháp công nghệ Sài Gòn không đủ điều kiện để xem xét hoàn thuế GTGT theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO