Hoàn thuế GTGT với sản phẩm vừa xuất khẩu, vừa tiêu thụ nội địa

23/01/2018 635 lượt xem    

Sản phẩm mang đi xuất khẩu tuy nhiên gặp vướng mắc mà không thể xuất khẩu phải đem tiêu thụ trong nước. Vậy việc hoàn thuế áp dụng với sản phẩm như thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Hoàn thuế GTGT với sản phẩm vừa xuất khẩu, vừa tiêu thụ nội địa theo Công văn số 674/TCT-KK ngày 1/3/2017 của Tổng cục Thuế v/v hoàn thuế hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ mục 2 Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Qun lý thuế:

“3. Khoản và khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có s thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý…”

Căn cứ mục 3 Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế:

“Điều 10. Hoàn thuế giá trị gia tăng:

3. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đi với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đng tr lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khu trừ chưa đủ 300 triệu đồng

=> Thì được khu trừ vào tháng, quý tiếp theo; trường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa nếu sau khi bù trừ với số thuế phải nộp, số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lợi từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế giá trị gităng đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóadịch vụ xuất khẩu, trường hợp không hạch toán riêng được thì s thuế giá trị gia tăng đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.”

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

4. Hoàn thuế đi với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đi với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên

=>Thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đng thì được khu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước

=> Thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đu vào sử dụng cho sản xut kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên

=> Thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.”

Công văn số 01/VUDN-CV ngày 17/12/2016 của Công ty TNHH Cao su – Nhựa Việt Úc Đệ Nhị hỏi về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). 

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Cao su – Nhựa Việt Úc Đệ Nhị (Công ty) có sản phẩm vừa xuất khẩu, vừa tiêu thụ thị trường nội địa. Ngày 12/12/2016, Công ty có hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi Cục Thuế tỉnh Long An. Ngày 13/12/2016, Cục Thuế tỉnh Long An đã có Thông báo số 4568/TB-CT về việc trả hồ sơ hoàn thuế của Công ty, theo đó có hướng dẫn xác định số thuế đủ điều kiện hoàn đồng thời hướng dẫn chuyển khấu trừ đối với số thuế chưa đủ điều kiện hoàn là đúng quy định.

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO